Dobro došli na Digiš, platformu za učenje na daljinu namenjenu nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola!

Ako ste nastavnik i želite besplatno da koristite ovu platformu za rad sa učenicima, pošaljite nam zahtev na digis@metropolitan.ac.rs.

  Available courses

  Osnove android programiranja

  HTML CSS i PHP osnove

  Osnove C# Programiranja

  Osnove programskog jezika C i C++

  Osnove baza podataka. Primeri baza podataka u Oracle i MySQL bazama.

  U ovom kursu se predstavljaju osnovi elementi računara i računarskih sistema, kao i pristup rešavanja problema pisanjem programa.

  Cilj ovog poglavlja kursa je pruži osnovne informacije o Javi, kao objektno-orijentisanom jeziku i kao tehnologiji, jer pored biblioteka sa Java klasama, sadrži i plaforme SE,EE, ME, i FX za razvoj OO aplikacija različitog tipa. Podrazumeva se i uvod i objašnjenje o elementarnim stvarima kada se radi o Javi, kao što su:  Izvršno okruženje, platforme, kao i svojstva programskog jezika.

  Cilj ovog kursa je ovladavanje kontrolnom strukturom programa koja određuje redosled izršavanja programskih naredbi (iskaza). Izvršenje programskih inskaza ne mora uvek da ide redosledom njihovog navođenja u programu i u skaldu sa tim ćemo pokazati kako se definišu uslovi grannjanja u programima, i kakve sve vrsta granjnanja se mogu koristiti. Primeri će biti navedeni u Javi, ali se vrlo slični iskazi koriste i kod drugoh programskih jezika (npr. C++ ili C#).

  Cilj ovog kursa je da vas razvije pristup pri rešavanju uobičajenih matematičkih problema, korišćenjem nekoliko već postojećih Javinih osnovih klasa, kao što je ''Math''. Takođe, fokus je i na aritmetičkim operatorima, koji omogućavaju izvršenje jednostavnih matematičkih operacija (sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje i dr.).

  Mnogo savremenih mašina radi tako što beskonačno ponavlja isto kretanje, stoga je razumevanje petlji (na kojima se zasniva gotovo svako ponavljanje) neophodno.Cilj ovog kursa je razjašnavanje pojma petlji, kao i objašnjenje njihove primene.

  Cilj ovog kursa je upoznavanje sa pojmom niza kao strukture podataka. Biće prikazani programi za učitavanje, obradu i manipulisanje nizova u okviru osnovne Javine klase ''Arrays''. Predmet obrađivanja su kako jednodimenzionalni, tako i dvodimenzionalni i višedimenzionalni nizovi.

  Cilj ovog kursa je osposobljavanje za samostalno definisanje i korišćenje metoda, koje su neizostavni deo svakog programskog jezika i njihova primena je ključna za modularizaciju softvera.

  Cilj ovog kursa je usvajanje pojmova klase i objekata, iz razloga što su fundamentalni kada se radi o objektno-orijentisanom programiranju. U skladu sa tim, u ovom predavanju se obraća posebna pažnja na detalje koncepta klase i njenog definisanja u Javi, kao i na potpuno razumevanje objekata i njihovog konstruisanja u programu.

  Fokus ovog kursa je na projektovanju klasa i na utvrđivanju razlike između proceduralnog programiranja i objektno-orijentisanog programiranja. Biće vam predstavljene koristi koje nudi objektno-orijentisano programiranje i naučićete kako da ga efektivno koristite.

  Cilj ovog kursa je da istakne moćno i veoma važno svojstvo objektno-orijentisanog programiranja, nasleđivanje, s obzirom da omogućava višestruku upotrebljivost softvera. Takođe detaljno je objašnjen pojmovi polimorfizma i dinamičkog povezivanja.

  Cilj ovog kursa je da vas nauči kako da projektujete i koristite apstraktne klase, kao i da specifirate zajedničko ponašanje objekata upotrebom interfejsa.


   CIlj ovog kursa je da prikaže kako se kreira jednostavan grafički korisnički interfejs (GUI), kao i da predstavi funkcionalnosti ''Swing'' paketa klasa.

   Cilj ovog kursa je da vas nauči kako da koristite definišite, koristite i obrađujete izuzetke, kako biste u određenim okolnostima sprečili normalno funkcionisanje toka programa. Drugi deo lekcije se fokusira na rad sa tekstualnim datotekama.

   Cilj ovog kursa je da ukaže na funkcionalnosti i primenu klase ''Graphics'' radi pojednostavljivanja pri korišćenju grafičkih elemenata.

   Cilj ovog kursa je obnavljanje i utvrđivanje osnovnih principa koji sačinjavaju objektno-orijentisano programiranje, a to su: Enkapsulacija, apstrakcija podataka, nasleđivanje i polimorfizam.

   Cilj ovog predavanja je da predstavi mnoge klase koje se koriste za realizaciju ulaza ili izlaza tekstualnih i binarnih podataka kao i da pojasni pojam serijalizacije kao i primenu iste.

   Cilj ovog predavanja je da objasni tehniku rekurzije, koja na elegantan način rešava probleme programiranja koji se teško ili, u pojedinim slučajevima, nemoguće, rešavaju upotrebom petlji.

   Cilj ovog kursa je da detaljno opiše generičke metode i klase, kroz predstavljanje: prednosti,  načina upotrebe, i potrebu za istima. Takođe, kurs pruža objašnjenje o parametrizovanju tipova i različitim načinima primene generečkih klasa i metoda.

   Cilj ovog kursa je da vas upozna sa testiranjem programskih jedinica (klasa i metoda) pomoću ''Junit'' radnog okvira, koji omogućava automatizaciju testiranja programa u fazi razvoja.

   Cilj ovog kursa je da predstavi ''JavaFX'' okvir, kao inovaciju za razvoj Java GUI programa. Predstavljene su moderne GUI tehnologije koje omogućavaju razvoj ''bogatih Internet aplikacija''(RIA - Rich Internet Applications).


   Cilj ovog predavanja je da pruži neophodna znanja za realizovanje programa koji obrađuje događaje. Najveći broj aplikacija zahteva komunikaciju sa korisnikom aplikacije, jer on mora da izabere šta želi od aplikacije, i dr. Ove aplikacije za tu namenu obezbeđuju grafički korisnički interfejs (Graphic User Interface – GUI). U skladu sa tim, neophodno je da kreator aplikacije razume specifičnost programa vođenih događajima koje generišu miš, tastatura i slično.

   Cilj ovog kursa je da predstavit šarenolikost klasa za kontrolu ulazno-izlaznih(UI) interakcija korisnika sa softverskim sistemom, što omogućava razvoj obimnog korisničkog interfejsa(GUI). Takođe, kurs objašnjava obrađivanje multimedijalnih sadržaja u ''JavaFX'' okviru.

   Cilj ovog kusra je da pruži uvid u koncept baze podataka i sistemima za upravljanje bazama podataka, kao i da pruži neophodna znanja za rad sa SQL-om koji omogućava manipulisanje i obrađivanje tabele podataka.

   Cilj ovog kursa je da ukaže na važnost dobrog izbora pri implementaciji određene strukture podataka, pri razvoju softvera viskoih performansi. U skaldu sa tim, kurs ukazuje na prednost, ali i mane(u zavisnoti od potreba koje nalaže situacija) strukutra podataka kao što su: Liste, stekovi, redovi, prioritetni redovi i drugih.

   CIlj ovog predavanja je da objasni pojmove strukture seta i strukture mape, kao i da ukaže na različite vrste istih, i nauči programera pravom izboru određene strukture u skladu sa zahtevima situacije.

   Cilj ovog kursa je da predstavi i objasni pojmove višenitnosti i paralelnog programiranja, kao i da objasni klasu ''Thread''. Takođe, kurs pokazuje kako se kreiraju niti i neophodne korake pri radu sa više niti( različite vrste sinhronizacije), kako ne bi došlo do konflikta.

   Cilj ovog kursa je da objasni osnove termine kada se radi o umrežavanju, kao što su: TCP, IP, ime domena, ime domenskog servera, komunikacije sa tokovima, i komunikacije sa paketima. Takođe,  kurs prikazuje umrežavanje korišćenjem Jave,  navodeći primere komunikacije klijenta( ili više klijenata) i servera od najosnovnijih, do najkompleksnijih.

   Namenjeno nastavnicima:

   • predmetne nastave (osnovna škola)
   • predmetne nastave (gimnazija)
   • opšteobrazovnih predmeta (srednja stručna škola)
   • stručnih predmeta (srednja stručna škola)
   • škola za obrazovanje odraslih

   Polaznici kursa se osposobljavaju za instaliranje i konfigurisanje servisa u operativnom sistemu Windows Server 2016, kao i za instaliranje i podešavanje korisnika i zone DNS, održavanje aktivnog direktorija i upravljanje pristupom mreži sa udaljenih lokacija.

   Pored toga, kurs obuvata i:

   • opis, instalaciju i podešavanje važnih mrežnih usluga – pregled Windows servisa, instalacija i konfiguracija Windows servisa, instalacija Active Directory, kreiranje objekata, kreiranje korisničkih naloga
   • sistem imena domena – dinamičko dodjeljivanje adresa (instalacija DNS i postavljanje DNS servera i zone, konfiguracija DNS servera i zone, instalacija i konfiguracija DHCP servera)
   • daljinski pristup mreži
   • grupne polise i upravljanje servisima fajlova (pravljenje, rezervno kopiranje i obnavljanje GPO objekata, upravljanje servisima fajlova i bazama podataka, konfiguracija centralnog skladišta i filtriranje administrativnih šablona)
   • zaštita sistema

   Trajanje: 3 nedelje (24 sata, 3 sata neposrednog rada sa učesnicima) 24 boda
    


   Video igre pretenduju da postanu najpopularniji vid zabave. U toj grani industrije radi sve veći broj mladih ljudi koji svojim znanjem i inovativnim rešenjima obezbeđuju sebi budućnost. Na ovoj radionici proći ćemo stadijume razvoja video igara od samog koncepta, korišćenja alata, programiranja pa do pokretanja Vaše prve video igre.

   C# je jedan od modernijih i široko rasprostranjenih jezika. Pomoću njega možete da pravite kako Windows desktop aplikacije, tako i web i mobilne aplikacije. C# se jednostavno uči i predstavlja dobar jezik za početak učenja programiranja. Pomoću Visual Studio alata lako ćete moći da pravite aplikacije slične onima koje svakodnevno koristite. U ovoj radionici imate priliku da se upoznate sa okruženjem za razvoj aplikacija, kao i da sami napravite neke jednostavne aplikacije. Ova radionica je dobra priprema za neke naprednije kurseve iz C#-a.

   Java programeri spadaju u grupu najplaćenijih programera u svetu. Sam Java jezik je jednostavan i pogodan za učenje početnika, tako da čak i da nemate predznanja možete da pratite ovu radionicu. Java je veoma rasprostranjen jezik, tako da ćete moći lako da nađete mnogo odgovora na pitanja i mnogo rešenih zadataka na internetu. Java ne zavisi od sistema, može se izvršavati i na Windows-u i na Linux-u, na mobilnim uređajima, koristiti u razvoju web aplikacija, itd. U ovoj radionici ćete se upoznati sa okruženjem za razvoj Java aplikacija, a naučićete i kako da napravite sami neke jednostavne aplikacije.

   Adobe Illustrator je program čija je prvenstvena uloga kreiranje i obrada svih vektorskih elemenata, ali, osim toga, ovaj program pruža korisnicima mogućnost korišćenja elemenata rasterskog tipa. Ovaj program korisnicima nudi nekoliko alata za crtanje prostih geometrijskih oblika, čijom kombinacijom i transformacijom možete dobiti veoma zanimljive crteže. Ova radionica će vam pomoći da savladate Illustrator tako da budete u mogućnosti da pravite razna moderna i kreativna rešenja.

   U sklopu ove radionice naučićete kako da koristite program Photoshop, kako da svoje znanje unapredite iz ove oblasti. Pokazaćemo Vam kako Photoshop možete koristiti za svoje potrebe i za potrebe onih kojima je ovakav vid pomoći potreban. Zabavite se, naučite nešto novo i pridružite nam se!

   Osnove modnog dizajna uvode nas u osnovne pojmove i oblasti rada vezanih za modni dizajn sa akcentom na ilustraciju kao i korišćenje modnih rešenja u medijima poput dizajna strana printanih medija/magazina ali i upoznavanjem sa time šta modni dizajn i industrija predstavljaju danas kao i mogućnostima profesija u istim. Srednjoškolci će u okviru radionica raditi ilustrovana i kolažna rešenja na zadate teme vezane za modni stil, prezentaciju editorijala, modnu fotografiju i sl.

   Dizajn pakovanja

   Pakovanje je danas sastavni deo našeg življenja. Praktično se svaki proizvod nalazi u nekoj formi pakovanja, kao što su to kutije, kese, boce, tegle, limenke i mnoge druge forme. Pored samo strukturalne forme pakovanja, vizuelni sadržaj je takođe neodvojiv element na pakovanju.

   Grafički dizajn je oblast koja obezbeđuje da pakovanje, putem kreiranja vizuelnog sadržaja na kreativan način, uspostavi komunikaciju sa publikom tj. potrošačima. Vizuelni sadržaj tj. logo proizvođača, fotografije, ilustracije, tipografija i boja šalju poruke potrošačima o tome koji je i kakav se proizvod nalazi u pakovanju. 

   Ideje i kreativno mišljenje su danas najvažnije karakteristike u grafičkom dizajnu i u dizajnu pakovanja. Svakodnevno se osmišljevaju nove, inovativne forme, zanimljivi vizuelni pristupi, tako da kada neko pakovanje ugledamo u rafu marketa, bez obzira na proizvod, može nas zavesti da kupimo taj proizvod, samo jer nam je pakovanje neodoljivo.

   Dizajn pakovanja

    

   Dizajniranje za web u poslednjih nekoliko godina uključuje i dizajn sajtova za mobilne uređaje. Na ovoj radionici ćemo se upoznati sa aktuelnim trendovima web dizajna, procesom kreiranja i objavljivanja web sajtova, osnovama programskog jezika kao i novim poslovnim i kreativnim mogućnostima koje nam pružaju društveni mediji.

   Integrisane marketinške komunikacije (integrative marketing communications, IMC), pružaju odgovor na pitanje koji su to najefikasniji promotivni alati koje marketinški stručnjaci koriste kako bi određeni proizvod ili uslugu približili kranjem kupcu u procesu stvarnja veće vrednosti brenda i zadovoljenja poptreba kupaca. Zašto se određeni marketinški alati zamenjuju novim, kada se to radi i koji su krajnji ishodi, važno je pitanje na koje u okviru ovog predmeta nudimo odgovore. Svaki promotivni alat poseduje svoje „jedinstvene karakteristike i troškove“. Marketinški stručnjaci svoju stručnost potvrđuju mudrim odabirom promotivnog miksa koji bi trebalo da rezultira ostvarenjem postavljenih ciljeva. Iznošenjem najvažnijih teorijskih aspekata i istovremenim prikazom i obradom niza slučajeva iz prakse, studenti će u interaktivnim predavanjima koja su organizovana u 15 lekcija i to kroz 2 časa predavanja i 2 časa vežbi, biti upoznati sa razlozima zbog kojih je integrisani marketinški pristup u savremenom poslovanju i sve zahtevnijoj tržišnoj utakmici važan i nezaobilazan faktor svake uspešne kompanije ili organizacijei. Studenti će steći znanje, razumeti i ovladati ključnim pojmovima integrisanih marketinških komunikacija koji su od suštinske važnosti za uspešno komuniciranje svih učesnika u procesu, razumeće i moći će da opišu savremeni model integrisane korporativne komunikacije, njegovu praktičnu primenu, razumeće šta utiče na vrednost Brenda. U okviru predmeta posebna pažnja posvećena je content marketingu kao modrenom segmentu integrisanih marketinških komunikacija organizacije/kompanije na internetu, pre svega na društvenim mrežama koje su u izuzetnoj ekspanziji. Kompletan pristup i ceo predmet osmišljeni su tako da se naši student obuče i budu spremni da na osnovu stečenih znanja, preduzmu korake u praksi kao budući uspešni marketing i biznis menadžeri.

   Modni marketing se bavi modnom industrijom, tekstilnom idustrijom, komunikacijama, tržištem mode, potrošačima i svim drugim kategorijama koje određuju tržište mode i modnu industriju u celini kroz primenu marketinških principa. Poznavanje i primena marketinških principa  važni su u svakoj privrednoj delatnosti, ali u domenu modne industrije, presudni su za otvaranje mogućnosti i puta ka sigurnom uspehu i izbegavanje neuspeha. Domaća, a pogotovo svetska iskustva modnih kompanija i brendova potvrđuju činjenicu da je marketing tesno povezan sa kreacijama i njihovim tržišnim plasmanom što praktično upućuje na zaključak da marketing u modnoj industriji, ili modni marketing  finalno objedinjuje ceo proces – od stvaranja proizvoda odnosno kreatora, preko potrošača/kupca i konačno stvaranja profita.

   Курс је замишљен као подршка ученицима 7. разреда за предмет техника и технологија.

   Курс се реализују на платформи  Mudl, који је максимално прилагођен учесницима и не захтева високо познавање коришћења рачунара. За израду задатака,  налазе се детаљна упутства. 

   Лекцијама се приступа са било ког места и са било ког уређаја (рачунар, таблет, паметни телефон), кад год вама одговара уз корисничко име и шифру.


   Kurs je zamišljen kao podrška učenicima petog razreda koji pohađaju časove informatike.
   Kurs se realizuju na sistemu za učenje Mudl, koji je maksimalno prilagođen učesnicima i ne zahteva visoko poznavanje korišćenja računara. Za osnovno korišćenje sistema, dovoljno je poznavati rad na internetu pomoću programa internet pregledača (Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera, Internet Explorer ili Safari). Za izradu zadataka, na kursu se nalaze detaljna uputstva. Pored znanja koje učesnici steknu o samoj temi kursa, oni i te kako unapređuju i svoje veštine korišćenja računara i interneta.

   Za rad na internet kursu, potrebna vam je lična imejl adresa i pristup internetu. Lekcijama možete pristupati sa bilo kog mesta i sa bilo kog uređaja (računar, tablet, pametni telefon), kad god vama odgovara.


   Nastavnica: Снежана Марјановић


   Na kursu će biti prestavljene propozicije za takmičenje TIO, testovi sa prethodnih takmičenja,rezultati sa takmičenja, ideje za nove modele i sve što je vezano za takmičenje.

   Želja mi je da ovim kursom mojim učenicima, koliko je više moguće, olakšam shvatanje prostor kao jednog od resursa kojeg čovek u tehnici koristi da bi prestavio predmete na jasan i razumljiv način kako za onog koji ih kreira tako i za onog koji ih realizuje. Naime uočio sam da to predstavlja veliki problem mojim učenicima pa sam ovim hteo da im olakšam savladavanje ovog dela gradiva koje se provlači u 5. ; 6. i 7. razredu.

   Tehničko i informatičko obrazovanje za 6. razred osnovne škole

   Obuhvata nastavu predviđenu za učenike 8. razreda osnovne škole

   Materijali sa radionice održane za nosioce promena u školama, održane 29.1.2014. olajn.

   Kurs je preuzet sa seminara u organizaciji CARNetRiznica a kreirao ga je kolega Adis Pirija Profesor fizike i tehničke kulture u OS "Suljo Čilić", Jablanica Bosna i Hercegovina. Kurs je jako interesantan i preporučujem ga svim mojim učenicima i kolegama.

   Ovaj kurs je namenjen učenicima 6.razreda.

   Rad sa izvedenim tabelama u Excelu.

   Kurs će se baviti nastavnim temama iz predmeta Tehničko i informatičko obrazovanje.

   Laganije ucenje teorije muzike

   Na ovom kursu saznacete kako da primenite Skype i G+Hangout u nastavi

   Početni koraci u programiranju, Basic je za to pogodan!

   Na ovom kursu ćemo se upoznati sa pojmom mnogougla. Naučićemo kako da bez prebrojavanja izračunamo broj dijagonala koje se mogu povući iz jednog temena mnogougla, zatim koliko taj mnogougao ima ukupno dijagonala i kako da izračunamo zbir njegovih unutrašnjih uglova. Posebna pažnja će biti posvećena pravilnim mnogouglovima. Prvo ćemo videti koje sve uslove neki mnogougao mora da ispunjava da bi bio pravilan, a zatim ćemo vršiti konstrukcije bilo kojeg pravilnog mnogougla. Zadatke konstruktivnog tipa ćemo podeliti u tri grupe u zavisnosti od toga koji podaci o mnogouglu su nam poznati (dužina stranice, poluprečnik upisane kružnice i poluprečnik opisane kružnice). Pred tobom se nalazi jedan interesantan kurs. Veži se i polećemo!

   правилни многоуглови

   Na ovom kursu ćete naučiti kako da napravite veb prezentaciju pomoću besplatnog alata weebly.

   Dragi moji petaci, ovde možete proučiti sve o Materijalima.

   Šta su to materijali, njihovu podelu i namenu?

   Šta znate o reciklaži?

   Na kraju kursa imaćete proveru znanja u vidu testića.

   Puno uspeha u proučavanju lekcije.

   Vaša nastavnica Jelena
   Пример демо курса
   Пример демо курса
   Пример демо курса
   Пример демо курса
   Kurs planira da učenik ovlada osnovnim pojmovima i osnovnim zakonitostima koji važe u ovoj oblasti!
   OET za I razred-elektrostatika
   Курс посвећен актуелним питањима одрживог развоја и зелене економије у ери глобализације.
   Пример демо курса
   Пример демо курса
   Пример демо курса
   Пример демо курса
   Пример демо курса
   Кратак преглед историје српске књижевности
   Fizika za I razred gimnazije. Njutnov zakon gravitacije
   Пример демо курса
   Пример демо курса
   Пример демо курса
   Matematika za 3. razred srednje skole
   Пројектовање технолошких система
   Primer demo kursa
   Primer demo kursa
   Primer demo kursa
   Primer demo kursa
   Primer demo kursa
   Ova lekcija bavi se linearnom funkcijom
   Primer demo kursa
   Primer demo kursa
   Primer demo kursa
   Primer demo kursa
   Sticanje znanja o pomocnim funkcijama koje se koriste na strugu EMCO compact 5 CNC.
   Naučićemo koji postupci postoje za obradu metala
   Primer demo kursa
   Primer demo kursa
   Primer demo kursa
   U ovom kursu cemo se baviti proverom I i II Kirhofovog zakona u programu EWB5.12.
   Ova lekcija se bavi Ortogonalnom projekcijom
   Primer demo kursa

   Овај курс омогућава ученицима да на једноставан,занимљив,другачији начин вежбају задатке из матеамтике за полагање мале матуре !Садржај курса је намењен свим ученицима осмих разреда који желе да се прикључе заједничком раду и решавањем разних тестова са задацима из збирки,учествовањем на заједничким задацима који ће се оцењивати,дискусијама и свему ономе што се тиче математике а може вам олакшати учење.

   Primeri oglednih lekcija za sve predmete

   Pružanje novih znanja i veština iz oblasti upravljanja ljudskim resursima direktorima, predmetnim nastavnicima, stručnim saradnicima i svim ostalim osobama kojima bi ovaj kurs u velikoj meri pomogao da na osnovu sveobuhvatnog sagledavanja mogućih ili nastalih problema otpočnu sa primenom praktičnih rešenja ove izuzetno značajne oblasti.

   Kurs je namenjen učenicima prvog razreda Tehničke škole "9. maj" iz Bačke Palanke, obrazovni profil: Administrator računarskih mreža.

   Kurs je namenjen učenicima trećeg razreda Tehničke škole "9. maj" iz Bačke Palanke - obrazovni profil: Administrator računarskih mreža.

   Курс је намењен ученицима трећег разреда Техничке школе "9. мај" из Бачке Паланке - образовни профил: Администратор рачунарских мрежа.

   Курс је намењен ученицима првог разреда Техничке школе "9. мај" из Бачке Паланке - образовни профил: Администратор раћунарских мрежа.

   Kurs "Tehnička sredstva u poljoprivredi" namenjen je učenicima 6. razreda osnovne škole kao obavezna nastavna tema, ali i polaznicima koji nisu imali, ili su imali malo iskustva u e-učenju

   Kurs namenjen učenicima koji uče predmet Računarstvo i programiranje

   Steknite praktična znanja iz oblasti računarske mreže!!!

   Probno postavljanje predmeta sa posebnim osvrtom na korišćenju Book modula

   Probno postavljanje predmeta

   Ovde se mogu naći potrebni materijali za izradu mobilnih aplikacija. Rok za izradu aplikacije je 31. maj 2014. Sva pitanja možete postaviti na e-mail adresu: ana.rodic@metropolitan.ac.rs



   Новости

   Picture of Rastko Rastović
   Međunarodna Konferencija o bezbednosti informacija BISEC 2017
   by Rastko Rastović - Wednesday, 30 August 2017, 1:06 PM
    

   Deveta po redu međunarodna Konferencija o bezbednosti informacija (BISEC 2017) biće organizovana na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu 18. oktobra 2017. godine. Konferencija je prvi put organizovana 2009. godine na nacionalnom nivou, a ovogodišnja, osma po redu, ponovo ima međunarodni karakter ...

   Read the rest of this topic
   (104 words)
    
   Picture of Rastko Rastović
   E-Learning konferencija 2017
   by Rastko Rastović - Wednesday, 30 August 2017, 12:02 PM
    

   Univerzitet Metropolitan osmu godinu za redom organizuje međunarodnu konferenciju o učenju na daljinu (online) „eLearning konferencija”. Ovaj tradicionalni naučni skup okuplja stručnjake iz različitih zemalja sveta koji proučavaju učenje na daljinu sa ciljem razmene iskustava, predstavljanja ...

   Read the rest of this topic
   (133 words)
    
   Picture of Jovana Graovac
   Metropolitan TALENTI
   by Jovana Graovac - Tuesday, 7 March 2017, 12:14 PM
    

   Takmičenja iz oblasti IT-a, menadžmenta i dizajna

   Iskoristi svoj talenat i osvoji stipendiju za studiranje na Univerzitetu Metropolitan! Izaberi oblast koja te zanima, pokaži svoj talenat i obezbedi sebi stipendiju u vrednosti od 6.000 do 12.000 evra.

    

   Metropolitan TALENTI su tradicionalno ...

   Read the rest of this topic
   (129 words)
    
   Picture of Jovana Graovac
   KONFERENCIJA O NEUROMARKETINGU NA UNIVERZITETU METROPOLITAN
   by Jovana Graovac - Tuesday, 7 March 2017, 12:02 PM
    

   Stručna konferencija posvećena neuromarketingu, oblasti koja privlači sve više interesovanja u svetu, ali i kod nas, biće organizovana na Univerzitetu Metropolitan u Nišu. Datum održavanja je 31. mart, a planirano je da konferencija okupi vodeće stručnjake iz oblasti psihologije, ...

   Read the rest of this topic
   (279 words)
    
   Picture of Jovana Graovac
   Besplatne pripreme iz crtanja za buduće brucoše
   by Jovana Graovac - Tuesday, 7 March 2017, 11:58 AM
    

   U nameri da budućim studentima olakša upis i pripremi ih za polaganje prijemnog ispita na Fakultetu digitalnih umetnosti Univerzitet Metropolitan i ove godine organizuje pripremne časove crtanja. Časovi obuhvataju teoretsku i praktičnu pripremu za sve elemente crtanja sa kojima će se ...

   Read the rest of this topic
   (170 words)