Tema Naziv Opis
Stranica Увод

техника , технологија

Stranica Увод

техника, технологија

Stranica Увод

техника технологија

Stranica Podaci o kursu
Stranica Literatura
Tema 1 Stranica Vodič za četvrtu nastavnu sedmicu
Stranica Model aviona od papira
Stranica Literatura
Knjiga Животно и радно окружење
Tema 2 Stranica Vodič za prvu nastavnu sedmicu
Knjiga Saobraćaj: vrste, struktura, funkcija

Saobraćaj: vrste, struktura,
funkcija

 

Saobraćaj predstavlja razmenu
dobara i usluga između ljudi uz upotrebu saobraćajnih sredstava i saobraćajnih puteva.

 saobraćaj

 Saobraćajna
sredstva 
 su automobili, kamioni, avioni,
brodovi, železnica, bicikl itd.

saobraćaj


Saobraćajne sisteme čine
saobraćajna sredstva i drugi prateći objekti  i uređaji.

Saobraćajne sisteme delimo
na: vodeni, 
vazdušni,
kosmički, kopneni.

 

-Kako je tekao razvoj vodenog
saobraćaja?

Čovek je prvo koristio
stabla koja su plutala po vodi da bi savladao vodene prepreke. Dubljenjem drveta
je načininio prvi čamac, kasnije pravi brodove koji su pokretani veslima, potom
su koristili jedra za pokretanje brodova sa jednim jarbolom, pa sa tri jarbola.
Pojavom parnih mašina prešlo se izradu parobroda koji su u prvo vreme koristili
za pogon bočni točak. Značajn napredak je napravljen pojavom dizel motora koji je
omogućio dalji razvoj brodova. U novije vreme se prave brodovi na nuklearni pogon.

 saobraćaj   parobrod

saobraćaj   brod

-Kako je tekao razvoj vazduhoplovstva?

Prvi uspešni letovi su
obavljeni početkom 19. veka i to u balonima koji su punjeni gasovima lakšim od vazduha.
Prvi let avionom su ostvarili braća Rajt 1903. godine u avionu sopstevene konstrukcije,
a let je trajao 12 sekundi.Čarls Lindberg je preleteo 1927. godine Atlanski okean
i put od Njujorka do Pariza tj. 5800 km jepreleteo za 33 sata.

Posle 2. svetskog rata
je posebno izražen razvoj avio undustrije, gde su avioni postali veoma udobni za
prevoz putnika uz povećanu sigurnost i bezbednost. Kontrola leta se vrši uz pomoć
centara sa radarskim sistemom osmatranja.

saobraćaj

saobraćaj

-Kakav je to železnički
saobraćaj?

To je saobraćaj koji se
odvija železičkom prugom, a saobraćajna sredstva čine lokomotiva kao vučno sredstvo
i vagoni. Prve lokomotive su bile na parni pogon, posle su pravljene  lokomotive
sa dizel motorom i električne lokomotive. Danas  železnički saobraćaj postaje
moderniji i postižu se velike brzine, a prave se i lebdeći vozovi praktično lebde
po jednoj šini.

saobraćaj

saobraćaj

-Šta je doprinelo brzom
razvoju  drumskog saobraćaja?

To je svakako pronalazak
točka, a potom  pronalazak motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

 

-Kako se zovu površine
kuda se odvija saobraćaj?

 

 

 

Površine kojim se odvija
saobraćaj su drumovi, a to su površine koje su pokrivene različitim materijalima
kao što su kamen, beton, asfalt.

 

-Šta je kolovoz?

To je put kojim se
kreću motorna vozila.

 

-Šta je kolovozna trka?

To je deo kolovoza kojim
se odvija saobraćaj u jednom smeru.

 

-Šta je saobraćajna traka?

To je deo kolovoza za saobraćaj
jednog reda vozila.

 

-Šta je trotoar?

To je prostor predviđen
za kretanje pešaka.

 saobraćaj

-Ko su sve učesnici drumskog
saobraćaja?

To su pešaci, vozači i
putnici.


Stranica Literatura
Tema 3 Stranica Vodič za petu nastavnu sedmicu
Materijal za drugu nastavnu temu obuhvata sledeće nastavne jedinice:
1. Modelovanje od ideje do realizacije
2 .Tehničko crtanje kao osnova grafičke komunikacije
3.  Model (maketa) pojam i grafički prikaz
Želim vam uspešan rad. Srećno!
Knjiga Grafičke komunikacije

Modelovanje od ideje do realizacije

Radi
lakšeg međusobnog sporazumevanja u tehnici i proizvodnji  ljudi grafički komuniciraju tj. služe se
tehničkom dokumentacijom.
Ona
se sastoji od različitih vrsta tehničkih crteža , skica, šema i sličnih
dokumenata.

U procesu stvaranja nekog predmeta prvo
se rađa ideja koja se u tehnici obično saopštava skicom.

 Onda sledi izrada tehničkog crteža, a onda izrada
predmeta.

ideja

Skica je crtež nacrtan slobodnom rukom, bez pribora.

skica

Stranica Ortogonalna projekcija
Stranica Literatura
Tema 4 Stranica Vodič za desetu nastavnu sedmicu
Stranica Obnovljivi izvori energije
Stranica Literatura
Knjiga Materijali

materijali

Tema 5 Stranica Vodič za devetu nastavnu sedmicu
Knjiga Energetika
energetika
URL adresa Energija
Stranica Literatura
1. Tehničko i informatičko obrazovanje za 5. razred osnovne škole, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 2007., Popov S., Petrović M.
2. Tehničko i informatičko obrazovanje za 5. razred osnovne škole, Klett, Beograd, 2012., Stamenović N., Vučićević A.
3. Tehničko i informatičko obrazovanje za 5. razred osnovne škole, Eduka, Beograd, 2008., Lapčević Z.
Stranica Korisni sajtovi
Knjiga Energija Sunca, vetra, vode

Energija sunca

Sunce zrači toplotnu energiju i svetlost. Pod uticajem Sunca omogućeno je kruženje vode u prirodi. Veoma davno pod uticajem Sunca omogućeno je nastajanje uglja i nafte. Živi svet na planeti Zemlji opstaje zahvaljujući energiji Sunca koju neprekidno crpi. Sunčevu energiju preuzimamo svakodnevno na više načina. Dok se krećemo po lepom i sunčanom vremenu, direkto koristimo zračenje Sunca.

 

Proizvodnja toplotne energije

 Energija Sunca se veoma efikasno može iskoristiti za proizvodnju toplote neophodne za grejanje prostora i zagrejavanje vode. Od ukupne energije koja se troši čak 75-80% otpada upravo na grejanje prostora i vode.

 Solarni kolektori koriste energiju Sunca, a toplotne pumpe energiju iz zemlje, vode i vazduha.

Od ukupne sunčeve energije preko 50% iste se apsorbuje u zemlju. Tako zemlja predstavlja akumulator toplote sunčevog zračenja koji se može iskoristiti. Sunčevu toplotnu energiju možemo iskoristiti na dva načina i to direktnim apsorbovanjem preko solarnih kolektora ili korišćenjem toplotnih pumpi koje preuzimaju sunčevu energiju akumuliranu u zemlju. Solarni kolektori su pravo rešenje za područje Srbije gde ima dosta sunčanih dana. Takođe temperaturni opseg podzemnih voda je idealan za korišćenje toplotnih pumpi.

sunčeva energija      solarni kolektor

Solarni kolektori se postavljaju na krov zgrade okrenut sunčenoj strani, da bi nesmetano uzimali toplotu od Sunca.

solarni kolektor na krovu zgrade

Tema 6 Stranica Vodič za drugu nastavnu sedmicu
Knjiga Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja

Počeci regulisanja saobraćaja
datiraju iz vremena rimskog cara Pompeja, koji je još u 
6. veku pre n.e, regulisao saobraćaj kočija i pešaka.

 

Godine 1904. u Engleskoj se pojavljuje sistem
saobraćajnih znakova oblika kruga, trougla i četv
orougla,
ali uglavnom
satekstualnim
porukama. Taj sistem nije prihvaćen u Evropi.

 

Prvi saobraćajni znakovi
nalik na današnje pojavili su se 1907
u Nemačkoj.

 

Saobraćajna pravila su
pravila koja određuju kako će se svi učesnici  saobraćaja  ponašati u saobraćaju, ko u odnosu na koga ima
prednost.

 

Pravilno i bezbedno odvijanje
saobraćaja omogućava svakako verikalna, horizontalna i svetlosna signalizacija.

 

Saobraćajne znakove smo podelili na:

 

 1.Znakove obaveštenja,

 2.Znakove izričitih
naredbi i obaveze

 3. Znakove opasnosti.


bezbednost u saobraćaju

Stranica Regulisanje drumskog saobraćaja
Stranica Literatura
Tema 7 Stranica Vodič za treću nastavnu sedmicu
Knjiga Pešak u saobraćaju

Pešaci treba da se kreću trotoarom i to njegovim desnim krajem.

Pešak prelazi ulicu na obeleženom mestu koje se zove pešački prelaz, ali uvek oprezno i poštujući semafor tj. prelaziti kada je na semaforu upaljeno zeleno svetlo.

 Ako na ulici nema u blizini pešački prelaz na takvom mestu pešak može preći ulicu, tj.  ako je udaljenost od njega do najbližeg pešačkog prelaza veća od 100 m, ali tada veoma oprezno gledajući prvo levo pa desno da li nailazi neki automobil.

 Na kolovozu nije dozvoljeno igranje, kao ni pored njega.

 Pešak se van naseljenog mesta kreće levom stranom uz ivicu kolovoza da mu vozila idu u susret, a organizovana kolona se kreće desnom stranom i to po 2 u paru.

 

URL adresa Saobraćajni bukvar

saobraćajni bukvar

Stranica Pažljivko
Stranica Literatura
Tema 8 Stranica Vodič za šestu nastavnu sedmicu
Knjiga Uvod u informatičke tehnologije
informatičke tehnologije
Stranica Povezivanje računara u celinu
Stranica Literatura
Stranica Korisni sajtovi
Tema 9 Stranica Vodič za sedmu nastavnu sedmicu
Stranica Forum za sedmu nastavnu sedmicu
Knjiga Program za obradu teksta
Program za obradu teksta
Stranica Literatura
Stranica Korisni sajtovi
Tema 10 Stranica Vodič za osmu nastavnu sedmicu
Stranica Forum za osmu sedmicu
Knjiga Program za crtanje Paint
Program za crtanje
Direktorijum Paint
Stranica Literatura
Stranica Korisni sajtovi
Tema 11 Stranica Obaveštenje
U poslednjoj nedelji prvog polugodišta uradićete završni test koji obuhvata materijal za učenje iz prethodnih nastavnih tema.