Cilj ovog kursa je obnavljanje i utvrđivanje osnovnih principa koji sačinjavaju objektno-orijentisano programiranje, a to su: Enkapsulacija, apstrakcija podataka, nasleđivanje i polimorfizam.

Cilj ovog predavanja je da predstavi mnoge klase koje se koriste za realizaciju ulaza ili izlaza tekstualnih i binarnih podataka kao i da pojasni pojam serijalizacije kao i primenu iste.

Cilj ovog predavanja je da objasni tehniku rekurzije, koja na elegantan način rešava probleme programiranja koji se teško ili, u pojedinim slučajevima, nemoguće, rešavaju upotrebom petlji.

Cilj ovog kursa je da detaljno opiše generičke metode i klase, kroz predstavljanje: prednosti,  načina upotrebe, i potrebu za istima. Takođe, kurs pruža objašnjenje o parametrizovanju tipova i različitim načinima primene generečkih klasa i metoda.

Cilj ovog kursa je da vas upozna sa testiranjem programskih jedinica (klasa i metoda) pomoću ''Junit'' radnog okvira, koji omogućava automatizaciju testiranja programa u fazi razvoja.