Uvod u informatičke tehnologije

Računarski sistem

Računarski sistem čine hardver i softver. Hardver bez odgovarajućeg softvera ne može da radi i obrnuto
Hardver (HARDWARE) je naziv za sve fizičke delove računara.
Softver (SOFTWARE) je zajednički naziv za sve vrste programa.

Sve fizičke komponente računarskog sistema  koje možemo opipati nazivamo hardver. U hardver spadaju kućište (3), monitor(1), tastatura (7), miš (4) i to su delovi bez kojih računar ne može, a imaju i delovi bez kojih računar može, a to su skener, štampač (6), zvučnici (5), itd.

hardver

 Nematerijalni deo računara koji omogućava rešavanje problema zove se softver, odnosno to je zajednički naziv za sve programe u računaru.

 Mogu se klasifikovati na: sistemske softvere i aplikativne softvere.

Sistemski softver je skup  programa koji upravljaju radom računara ili pomažu korisniku pri rešavanju njegovih zadataka. Tu spada operativni sistem, koji upravlja mikroprocesorom, memorijom, ulazno-izlaznim jedinicama, podacima itd..

Aplikativni softver je skup programa koji su namenjeni  za korisničko  rešavanje  konkretnih problema koji po nameni mogu biti poslovni, naučni,  obrazovni,  zabavni itd.

Osnovni delovi računara su kućište , centralna jedinica, tastatura, miš i monitor.

Kućište je obično metalna kutija koja može biti uspravna (tauer) ili   položena (desktop), a sadrži osnovnu ploču  sa mikroprocesorom , primarne memorije, zvučnik , flopi uređaj, hard disk, itd. Na prednjoj strani kućišta obično se nalazi prekidač za uključenje računara, signalna sijalica pogon disketne jedinice  i CD ROM jedinice i signalne sijalice i dugme Reset. Na zadnjoj strani kućišta su konektori za priključivanje miša, tastature, štampača, skenera, monitora,…

kućište

zadnja strana kućišta računara

U računarske uređaje spadaju: 

 -ulazni uređaji (tastatura, miš, skener)

-izlazni uređaji ( monitor, štampač)

-ulaznoizlazni uređaji (modem, zvučna kartica)

-spoljašnje memorije (disketa, disk, kompakt disk. i dr.)

Tastatura je ulazni uređaj preko koga se unose podaci.

Osnovna namena tastature je unošenje komandi i podataka u računar uz pomoć tastera koje smo podelili u 5 grupa: alfa-numerički tasteri, numerički tasteri, kurzorski tasteri i tasteri ekrana, funkcijski tasteri, upravljački tasteri.

tastatura

Miš je ulazni  uređaj pomoću kojeg se upravlja sa računarom, koji olakšava i ubrzava rad kod savremenih operativnih sistema i programa sa grafičkim okruženjem. Kretanju  miša po radnoj podlozi odgovara kretanje pokazivača miša po ekranu.

kompjuterski miš

Mišem obavljamo sledeće radnje: jednostruki levi i desni klik, dvostruki klik i povlačenje miša.

Monitor je izlazni uređaj koji služi za prikazivanje brojčanih podataka, teksta, grafika, slika….

Postoje monitori sa katodnom cevi i sa kristalima tj, LCD monitori.

monitori

HDD - Hard disk ili tvrdi disk je uređaj koji čine tvrde namagnetisane kružne ploče. On služi za trajno čuvanje podataka i programa koji se zapisuju sa obe strane namagnetisanih ploča.

hard disk

Osnovna karakteristika tvrdog diska je kapacitet, odnosno mogućnost da primi veliku količinu podataka. Današnja tendencija je stvranje što manjeg hard diska sa što većim kapacitetom.

CD je uređaje koji sliuži za očitavanje i zapisivanje podataka, a danas postoje CD koji se mogu samo očitavati i imaju oznaku CD ROM, CD -eovi koji se mogu i očitavati i na njima zapisivati podaci i imaju oznaku CD RW. Uređaj koji koristi CD RW zove se pisač ili rezač. Karakteristika CD je kapacitet i iznosi 650-700MB.

CD

DVD je uređaj pomoću kojeg se očitavaju digitalno i višeslojno upisani DVD ROM diskovi, a oni se javljaju i u verziji piši -briši. Njihov kapacitet je 4,7-15 Gb.

DVD

U dodatne uređaje spadaju fleš memorija, štampači,  skener.

Fleš memorija je prenosni memorijski uređaj, velikog kapaciteta, a na računar se priključuje preko posebnog tipa utičnice koji se zove USB.

fleš memorija

Skener je  ulazni uređaj koji služi za prenos slike ili teksta sa lista papira u memoriju računara.

skener

 Štampači su izlazni uređaji koji rezultate obrade prikazuju na papiru.

Vrste štampača:  matrični štampači , laserski,  i inkjet štampači.

matrični štampač Matrični štampač

laserski štampačLaserski štampač