Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Uvod u informatičke tehnologije

informatičke tehnologije

Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 5. разред
Knjiga: Uvod u informatičke tehnologije
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Thursday, 30. May 2024., 21:26

Uvod u informatiku i računarstvo.Primena računara

Živimo u svetu informacija.Ljudi su još od praistorijskog doba razmenjivali informacije putem znakova, glasova, dimnih signala, svetlosti i sl.Pisane i štampane reči su se prenosile poštanskim kolima, raznim drugim prevoznim sredstvima, a zatim elektronskim putem (telegraf, telefon, radio, TV, internet, itd.)
Poruku čini niz podataka koji mogu biti u obliku teksta, broja, slike ili zvuka.
Obradom podataka dobijaju se informacije.Nauka koja se bavi problemima prikupljanja, obrade, čuvanja i korištenja informacija naziva se informatika.
Računarastvo je deo informatike koji se bavi primenom računara u rešavanju raznih vrsta problema u svim oblastima  života.

informatika i računarstvo
Računar je elektronski uređaj za obradu podataka. On radi tako što na osnovu unesenih podataka vrši obradu podataka i formira izlazne podatke. Rad računara se zasniva na algoritmu-tačno predviđenom redosledu koraka obrade podataka.
ENIAC je prvi elektronski računar , pravljen za vojne svrhe, zasnovan na decimalnom brojnom sistemu i elektronskim cevima. Bio je veoma masivan i imao je veoma malu memoriju.


ENIAC

Računari imaju veoma široku primenu u : obradi teksta, crtanju i obradi crteža, obradi slika, obradi zvuka, komunikaciji, izradi tabela, proračuna i baza podataka, multimedijalnoj primeni, obradi video zapisa, animaciji, zabavi razonodi itd.
Skoro sva ova područja su međusobno povezana.
Današnja savremena industrija ne može se zamisliti bez računara. Čitavi procesi proizvodnje su kompjuterizovani i obavljaju se automatski, bez učešća ljudske ruke.Računari upravljaju i robotima koji, veoma precizno i neprekidno ponavljaju istu radnju.
robotiSonijev Aibo robotski pas

Računarski sistem

Računarski sistem čine hardver i softver. Hardver bez odgovarajućeg softvera ne može da radi i obrnuto
Hardver (HARDWARE) je naziv za sve fizičke delove računara.
Softver (SOFTWARE) je zajednički naziv za sve vrste programa.

Sve fizičke komponente računarskog sistema  koje možemo opipati nazivamo hardver. U hardver spadaju kućište (3), monitor(1), tastatura (7), miš (4) i to su delovi bez kojih računar ne može, a imaju i delovi bez kojih računar može, a to su skener, štampač (6), zvučnici (5), itd.

hardver

 Nematerijalni deo računara koji omogućava rešavanje problema zove se softver, odnosno to je zajednički naziv za sve programe u računaru.

 Mogu se klasifikovati na: sistemske softvere i aplikativne softvere.

Sistemski softver je skup  programa koji upravljaju radom računara ili pomažu korisniku pri rešavanju njegovih zadataka. Tu spada operativni sistem, koji upravlja mikroprocesorom, memorijom, ulazno-izlaznim jedinicama, podacima itd..

Aplikativni softver je skup programa koji su namenjeni  za korisničko  rešavanje  konkretnih problema koji po nameni mogu biti poslovni, naučni,  obrazovni,  zabavni itd.

Osnovni delovi računara su kućište , centralna jedinica, tastatura, miš i monitor.

Kućište je obično metalna kutija koja može biti uspravna (tauer) ili   položena (desktop), a sadrži osnovnu ploču  sa mikroprocesorom , primarne memorije, zvučnik , flopi uređaj, hard disk, itd. Na prednjoj strani kućišta obično se nalazi prekidač za uključenje računara, signalna sijalica pogon disketne jedinice  i CD ROM jedinice i signalne sijalice i dugme Reset. Na zadnjoj strani kućišta su konektori za priključivanje miša, tastature, štampača, skenera, monitora,…

kućište

zadnja strana kućišta računara

U računarske uređaje spadaju: 

 -ulazni uređaji (tastatura, miš, skener)

-izlazni uređaji ( monitor, štampač)

-ulaznoizlazni uređaji (modem, zvučna kartica)

-spoljašnje memorije (disketa, disk, kompakt disk. i dr.)

Tastatura je ulazni uređaj preko koga se unose podaci.

Osnovna namena tastature je unošenje komandi i podataka u računar uz pomoć tastera koje smo podelili u 5 grupa: alfa-numerički tasteri, numerički tasteri, kurzorski tasteri i tasteri ekrana, funkcijski tasteri, upravljački tasteri.

tastatura

Miš je ulazni  uređaj pomoću kojeg se upravlja sa računarom, koji olakšava i ubrzava rad kod savremenih operativnih sistema i programa sa grafičkim okruženjem. Kretanju  miša po radnoj podlozi odgovara kretanje pokazivača miša po ekranu.

kompjuterski miš

Mišem obavljamo sledeće radnje: jednostruki levi i desni klik, dvostruki klik i povlačenje miša.

Monitor je izlazni uređaj koji služi za prikazivanje brojčanih podataka, teksta, grafika, slika….

Postoje monitori sa katodnom cevi i sa kristalima tj, LCD monitori.

monitori

HDD - Hard disk ili tvrdi disk je uređaj koji čine tvrde namagnetisane kružne ploče. On služi za trajno čuvanje podataka i programa koji se zapisuju sa obe strane namagnetisanih ploča.

hard disk

Osnovna karakteristika tvrdog diska je kapacitet, odnosno mogućnost da primi veliku količinu podataka. Današnja tendencija je stvranje što manjeg hard diska sa što većim kapacitetom.

CD je uređaje koji sliuži za očitavanje i zapisivanje podataka, a danas postoje CD koji se mogu samo očitavati i imaju oznaku CD ROM, CD -eovi koji se mogu i očitavati i na njima zapisivati podaci i imaju oznaku CD RW. Uređaj koji koristi CD RW zove se pisač ili rezač. Karakteristika CD je kapacitet i iznosi 650-700MB.

CD

DVD je uređaj pomoću kojeg se očitavaju digitalno i višeslojno upisani DVD ROM diskovi, a oni se javljaju i u verziji piši -briši. Njihov kapacitet je 4,7-15 Gb.

DVD

U dodatne uređaje spadaju fleš memorija, štampači,  skener.

Fleš memorija je prenosni memorijski uređaj, velikog kapaciteta, a na računar se priključuje preko posebnog tipa utičnice koji se zove USB.

fleš memorija

Skener je  ulazni uređaj koji služi za prenos slike ili teksta sa lista papira u memoriju računara.

skener

 Štampači su izlazni uređaji koji rezultate obrade prikazuju na papiru.

Vrste štampača:  matrični štampači , laserski,  i inkjet štampači.

matrični štampač Matrični štampač

laserski štampačLaserski štampačPovezivanje sistema


Osnovni saveti za pravilno povezivanje i korišćenje računarskog sistema su:

-pročitati uputstvo o uređaju i načinu povezivanja

-tek kad se sve poveže uključiti struju

-ne izvoditi povezivanje računara u vlažnoj prostoriji

-nositi pamučnu odeću radi izbegavanja stvaranja elektriciteta

-napraviti mesto na stolu gde će stajati računar

-kablovi ne smeju da smetaju na stolu

-nabaviti produžni kabal sa više utičnica i sa prekidačem osiguračem na koji će se priključiti računar

-kad se isključi računar isključiti i prekidač na produžnom kablu

-nije loše nabaviti aparat za baterijsko napajanje

-ništa ne stavljati na kućište

-u slučaju grmljavine isključiti računar iz struje

-nabaviti stolicu odgovarajuće visine sa naslonom

 Kako se uključuje računar?

Na prednjoj strani se nalazi taster za uključivanje Power, pritisne se pri čemu se pokreće prekidač na matičnoj ploči, matična ploča dobija srujni impuls kao i ostale komponente i čitav računar se pokreće. Pali se zelena lampica koja pokazuje da računar radi a kada radi crvena lampica znači da je aktivan hard disk.

.monitor i kućište


 

 

 

 

 

Operativni sistem računara

Desktop ili radna površina na računaru je sve ono što vidimo na ekranu kada uključimo računar.

Desktop sadrži pozadinu, ikonice i liniju poslova.

 Pozadina može da bude jednobojna ili prekrivena nekom slikom.

Ikonica je sličica koja vizuelno predstavlja neki program ili dokument.

Linija poslova ili Taskbar je linija koja se nalazi na dnu ekrana, sadrži dugme Start sa leve strane  i sličice raznih programa sa desne strane koji se startuju kad se pokrene operativni sistem.

radna površina

Kada kliknemo na Start dobije se Start meni koji sadrži spisak raspoloživih programa u našem sistemu. Sa desne strane  na liniji poslova nalaze se programi koji pokazuju sistemsko vreme (Date and Time Propertis ) jačinu zvuka (Playback Control) i kodno raspored tastature (Language Bar )

Poktretanje se vrši levim duplim klikom miša na ikonicu  programa ili izborom programa iz Start  menija na opciji All programs izaberemo koji program želimo da pokrenemo.

 Osnovni elementi prozora su:

-linija naslova- Titl bar

- linija menija- Meni bar

-linija alata- Toolbar

-radna površina sa horizontalnim i vertikalnim klizačima – Scroll bar

-statusna linija – Status bar

prozor vorda

Na liniji naslova nalazi se naziv programa, dugme za minimizaciju-smanji prozor, dugme za maksimizaciju prozora, dugme -vrati p Restore rethodno i dugme – Close isključi prozor. Obratitti pažnju na  boju linije , ako je boja puna znači da je prozor aktivan.

Na liniji menija se svi nalaze svi alati za rad u okviru odabranog programa. Veliki broj alata je svrstan u kategorije: File, Edit,View, Insert, Format, Help. Pritiskom na jedan od ovih naziva  otvoriće se  padajući meni koji nudi različit spisak naredbi. Padajući meni se zatvara levim klikom miša van padajućeg menija ili pritiskom na Escape..

Na liniji alata (Toolbar)  se zapravo nalaze 2 linije, jedna linija je standardna, a druga je za formatiranje teksta. Ako se  zadrži pokazivač miša iznad sličice pojaviće se naziv tog alata. Uz pomoć opcije View-Toolbar, korisnik može da uključi i isključi  više linija alata.

Radna površina sa klizačima -najveći deo prozora zauzima radna površina i ukoliko je sadržaj papira  veći deo ekrana, automatski  se uključuju klizači koji opet omogućuju da pomeramo papir levo i desno preko malih strelica. Radnu površinu prate lenjiri iznad i sa leve strane papira se uključuju i isključuju se u opciji. View-Ruler.

Statusna linija obično pokazuje značenje neke naredbe, broj strane na kojoj se nalazimo, ukupan broj strana itd.