Појам, улога и развој машина и механизама

1. Појам, улога и развој машина и механизама

У својој историји људи су почели користити основне машине врло рано, што им је омогућило да обаве рад за који је требалa снага већа од снаге људских мишића. Даљи развој машина је био је условљен потребом за још већом снагом, или потребом да се одређена снага примењује дуже времена. Да би се то омогућило, употребљени су тада доступни и познати извори енергије. То је била енергија природних сила, тј. енергија ветра и воде. Примена ветрењача за натапање и друге намене и водених млинова на рекама, додатно је поспешила развој и олакшала живот и биле су незамењиве до прве индустријске револуције. У седамнаестом веку започиње се с применом претварања енергије из угља и дрва у рад, уз помоћ парних машина. Прва индустријска револуција предствља велики корак у развоју машина, а почела је проналаском парне машине, за шта је заслужан Џемс Ват. Машинска индустрија се даље развија  проналаском мотора са унутрашњим сагоревањем. Мотор на наизменичну струју је означио и почетак друге индустријске револуције-технолошке револуције.

Рачунари су почели да се развијају  1947. године. Први рачунар је  био ENIAC. Развој је ишао споро до осамдесетих година 20. века, када почиње широка примена рачунара и то се може сматрати почетком 3. индустријске револуције-дигиталне револуције.

Рад већине машина заснива се природним законима.

Први алати су прављени од камена, дрвета, коже, костију, потом су почели топити руде и вршити обраду метала (гвожђе и бронза)…

Машине су састављене од више делова који се називају машински елементи. Два или више елемената чине механизам. Механизам служи за преношење кретања са једног елемента на други или за претварање једног облика кретања у други. Машина је склоп једног или више механизама.

Машине се генерално могу поделити на основне или једноставне машине и на сложене или комплексне машине.

Једноставнe машине су у ствари разни алати или направе које су повећавале однос уложене и добијене силе. Они су омогућили човеку да обави радове који су захтевали снагу која је била већа од његове, тј. омогућили су искоришћавање снаге ветра, снаге воде, и снаге горивих материја. Без њих био је незамислив напредак, а човек би још увек био на примитивном степену развоја. Једноставне направе су: стрма раван, точак и осовина, полуга.

Комплексна машина се може дефинисати као спој две или више једноставне машине. Док је једноставна машина омогућила да се обави више разних радњи, комплексне машине су направљени с задатком да обављају тачно одређене послове.

Склоп  обично чини два или више подсклопова и они представљају машинску конструкцију.

Код машина се примењује  закон о одржању енергије (енергија се не може створити нити уништити, већ се само претвара из једног облика у други),

У зависности од функције коју обављају машине могу бити:

-погонске машине -различите врсте мотора које покрећу друге машине

-радне машине-немају сопствени погон и обављају одређени посао

-комбиноване машине- имају и погонски и радне део

Да би машина вршила користан рад потребна јој је енергија коју добија од погонске машине, а то може бити електромотор, мотор СУС…