Машине и уређаји у пољопривредној производњи

1. Машине и уређаји у пољопривредној производњи

Пољопривреду  смо поделили  на ратарство и сточарство. Ратарство је грана пољопривреде која обухвата производњу биљних култура потребних за исхрану људи.

Механизација има значајну улогу у повећању производње.

Пољопривредне машине смо поделили на погонске, помоћу којих се покрећу или вуку друге машине, прикључне, комбиноване и специјалне.

Погонске машине су машине  помоћу којих се покрећу или вуку друге машине.

Прикључне машине су машине помоћу којих се обрађује земља или обављају неки други послови, а покрећу се помоћу погонских машина.

Комбиноване машине су машине које истовремено обављају више радних операција, а најчешће се покрећу на сопствени погон.

Специјалне машине су машине за наводњавање земљишта, прскање воћа, транспорт производа .