Tehničko crtanje u mašinstvu

1. Tehnička dokumantacija u mašinstvu

Tehničko-tehnološka dokumentacija je dokumentacija potrebna za pripremu, organizovanje i praćenje proizvodnje u industriji. Postoje  dve grupe i to: administrativno-organizaciona dokumentacija i tehnička dokumentacija.

Administrativno-organizacioni dokumenti treba da obezbede efikasno i odgovorno organizovanje proizvidnje uz podelu zadataka, pripremu, praćenje i kontrolu proizvodnje.

Tehnička dokumentacija sadrži konkretne zadatke za proizvodnju nekog proizvoda, a jedan deo je grafičko-tehnička dokumentacija koju obično nazivamo tehnički crteži.

Pravila po kojima se crtaju tehnički crteži zovu se norme tehničkog crtanja ili standardi.

Svaki tehnički crtež mora biti jasan, uredan i tačan.

Tehnički crtež je osnovni dokument prema kojem se izrađuju i kontrolišu mašinski delovi  i sklopovi.

Svaki tehnički crtež treba da sadrži jasnu predstavu o obliku i dimenzijama predmeta, dozvoljena odstupanja mera i oblika, kvalitet obrađenosti površina, materijal, podatke o termičkoj obradi kao i druge podatke potrebne za izradu i kontrolu.

Tehničke crteže smo podelili prema načinu prikazivanja, prema nameni i načinu izrade.

Tehničke crteže prema nameni smo podelili na detaljne (radioničke) i sklopne (montažni).

Detaljni crtež prikazuje samo jedan predmet sa svim podacima prema kojima se predmet može izraditi.

Sklopni crtež pokazuje sastav i međusobnu povezanost   pojedinih delova, način sklapanja i veoma često se crtaju samo podsklopovi koji obuhvataju određene celine.

sklopni crtež

Tehničke crteže prema načinu izrade smo podelili na skicu, originalni crtež i kopiju.