Pojam i zadaci mašina i mehanizama

1. Pojam i zadaci mašina i mehanizama


U svojoj istoriji ljudi su počeli koristiti osnovne mašine vrlo rano, što im je omogućilo da obave rad za koji je trebala snaga veća od snage ljudskih mišića. Dalji razvoj mašina je bio je uslovljen potrebom za još većom snagom, ili potrebom da se određena snaga primenjuje duže vremena. Da bi se to omogućilo, upotrebljeni su tada dostupni i poznati izvori energije. To je bila energija prirodnih sila, tj. energija vetra i vode. Primena vetrenjača za natapanje i druge namene i vodenih mlinova na rekama, dodatno je pospešila razvoj i olakšala život. U sedamnaestom veku započinje se s primenom pretvaranja energije iz uglja i drva u rad, uz pomoć parnih mašina. Nastavak je bila izrada motora sa unutrašnjim sagorevanjem, elektromotora,..

Rad većine mašina zasniva se prirodnima zakonima.

Prvi alati su pravljeni od kamena, drveta, kože, kostiju, potom su počeli topiti rude i vršiti obradu metala (gvožđe i bronza)...

Mašina je skup delova povezanih u jednu logičnu celinu, sa ciljem izvođenja određene operacije. Operacija je najniži segment obrade, dok je obrada jedan segment u tehnologiji.

Mašine se generalno mogu podeliti na osnovne ili jednostavne mašine i na složene ili kompleksne mašine.

Jednostavne mašine su u stvari razni alati ili naprave koje su povećavale odnos uložene i dobijene sile. Oni su omogućili čoveku da obavi radove koji su zahtevali snagu koja je bila veća od njegove, tj. omogućili su iskorišćavanje snage vetra, snage vode, i snage gorivih materija. Bez njih bio je nezamisliv napredak, a čovek bi još uvek bio na primitivnom stepenu razvoja. Jednostavne naprave su: strma ravan, točak i osovina, poluga.

Kompleksna mašina se može definisati kao spoj dve ili više jednostavne mašine. Dok je jednostavna mašina omogućila da se obavi više raznih radnji, kompleksne mašine su napravljeni s zadatkom da obavljaju tačno određene poslove.

Mašinski elementi su elementi od kojih je sastavljena neka mašina.

Mehanizmi su podsklopovi koji su sastavljeni od nekoliko elemenata, a koji u međusobnoj vezi omogućavaju da kretanje jednog elementa izazove željeno kretanje drugog elementa odnosno to je mehanički sistem za prenošenje i transormaciju kretanja.

Podsklop je  skup mašinskih elemenata koji obavljaju neku funkciju.

Sklop  obično čini dva ili više posklopova i oni predstavljaju mašinsku konstrukciju.

Kod mašina se primenjuje  zakon o održanju energije (energija se ne može stvoriti niti uništiti, već se samo pretvara iz jednog oblika u drugi),

U zavisnosti od funkcije koju obavljaju mašine mogu biti:

-pogonske mašine kod kojih se vrši transformacija energije u potrebni oblik, npr. elektromotor kod koga se električna energija pretvara u mehaničku energiju obrtanja rotora;

-mašine radilice kod kojih pogonska energija motora transformacionim prome­nama i prenosom opterećenja i kretanja ostvaruje željenu funkciju (rad), npr. kod dizalica i dr.

-proizvodne mašine koje proizvode alate i delove drugih mašina, npr. bušilice, strugovi, glodalice, prese itd.;

-specijalizovane mašine (transportne, građevinske, poljoprivredne)

Da bi mašina vršila koristan rad potrebna joj je energija koju dobija od pogonske mašine, a to može biti elektromotor, motor SUS...