Tehničko crtanje u mašinstvu

3. Kotiranje, preseci, uprošćavanja

Osnovni kotni elementi su: kotna linija, kotni broj, kotna strelica, pomoćna kotna linija.

-način ispisivanja kotnih brojeva:

način ispisivanja kota

Osnovna pravila kotiranja su:

   -glavne i pomoćne kotne linije se pišu tankim linijama

   -krajevi kotnih linija se završavaju strelicama

   -kotiranje treba izvesti tako da se kotne linije što manje ukraštaju

   -ako nema mesta za strelice mogu se koristiti tačke

   -za valjkaste predmete ispred broja se stavlja oznaka F, a za kotiranje

radijusa  ispred broja  se stavlja  oznaka  R

   -kotni broj se piše na sredini i iznad kotne linije

   – kada imamo radijus manji od 2,5 mm onda se centar ne naznačava

   -luk se kotira lučnom linijom

   -postojeće linije se ne smeju koristiti kao kotne linije

Kotiranje prečnika

Kotiranje poluprečnika

Kotiranje zaobljenja

Kotiranje kvadratnog preseka

Kotiranje tetive, luka i ugla

Kotiranje zakošenja

Kotiranje se izvodi na nekoliko načina:

-redno, paralelno, kombinovano i simetrično.

-redno kotiranje:

 

-paralelno kotiranje:

 -kombinovano kotiranje:

 

Preseke koristimo kada u unutrašnjosti tela postoje šupljine ili detalji koji se ne vide, a preseci se ostvaruju tako što se predmet preseče zamišljenom ravni preseka na mestu gde želimo da vidimo unutrašnjost. Položaj zamišljene ravni označava se linijom crta tačka crta, a spolja se nalazi debela linija, smer pogleda se označava strelicama uz koje se pišu velika slova A, B. Iznad preseka se napiše Presek A-A, presečeni deo se izšrafira linijama pod uglom 45o.

 

Uzdužni presek nastaje ako se predmet preseče zamišljenom ravni duž ose, a poprečni upravno na osu predmeta. Posebno je interesantan kod prikaza unutrašnjih otvora, useka i sl.

Kod osno simetričnih predmeta često se koristi četvrtinski presek Ona omogućava da se uoče detalji unutrašnjih otvora, rupa useka, prelaza i sl.


Zaokrenuti presek nastaje tako što se predmet preseče jednom ravni koja je nor­malna na osu, zatim zaokrene za 900 i šrafira ili se koristi izlomljeni pre­sek Na taj način može se uštede­ti posebna projekcija.

 Delimični presek koristi se kad treba razjasniti samo neki detalj. Presečen deo se šrafira i ograničava punom tankom linijom, izvučenom slobodnom rukom .

  Uprošćeno crtamo zupčanike, opruge, navoje kod vijaka i navrtki.

Da bi izbegli nepotrbno detaljisanje, ili  da se omogući jasniji prikaz i smanji broj projekcija, na mašinskim crtežima se vrše neka uprošćavanja. Uobičajena uprošćenja na mašinskim tehničkim crtežima rade se u sledećim situacijama :-umesto svih otvora crtaju se samo ose otvora-tela velike dužine  crtaju se  skraćivanjem stvarne dužine predmeta

-zupčanici  se  prikazuju kružnicama, punom osnom i isprekidanom linijom

 

- navoj na zavrtnjima, cevima, opruge se crtaju tankim linijama uz konturu dela sa navojem

 

Aksonomertijske projekcije su projekcije kod kojih vidimo sve tri dimenzije.

Postoje: dimetrija, izometrija, kosa projekcija, trimetrija.

Dimetrija je projekcija kod koje se bočne ivice se crtaju pod uglom od 42o i prednje ivice pod uglom od 7o, a bočne ivice se umanjuju za ½.

Izometrija je projekcija kod koje se i prednja i bočna ivica se crtaju pod uglom 30o i nema skraćivanja.

Jednostavan postupak konstrukcije elipse:

Kosa projekcija je projekcija kod koje se bočna ivica se crta pod uglom od 45o ili 60o i smanjuje se za 1/2 ili 1/3 stvarne dužine.

Trimetrija je projekcija svaka osa ima drugačiji nagib i skraćenje