Energija Sunca, vetra, vode

Energija vode


Hidroenergija je energija koja potiče od snage vode, koja se može koristiti za dobijanje mehaničke, a nakon toga i električne energije. Pod energijom vode se najčešće misli na energiju reka ili manjih vodotokova (potoka), iako u ovu kategoriju spada i energija morskih struja, glečera, plime i oseke.

Da bi se potencijal energije vode mogao iskoristiti potrebne su hidroelektrane. Izgradnja velikih sistema za iskorišćenje hidroenergetskih potencijala su značajne investicije. Njihova izgradnja u velikoj meri utiče na izmenu čovekove okoline i narušavanje ekosistema, pa se ne mogu smatrati prihvatljivim u smislu održivog razvoja.

Najstarije naprave pomoću kojih se energija vode koristila za pokretanje vodenica su vodna kola. Vodenice su se koristile za mlevenje žita.

                 vodenički točak                  hidrocentrala

Savremena postrojenja za iskorištavanje vode nazivaju se hidroelektrane.Umesto vodnih kola u hidroelektranama se koriste vodne turbine. Energija vode se pomoću turbina i generatora pretvara u električnu energiju.