Računarske mreže

2. Kablovi i mrežni uređaji

Povezivanje ( umrežavanje) računara i drugih uređaja u lokalnu ili globalnu mrežu može biti kablovsko i bežično.

Za kablovsko povezivanje računara i drugih uređaja u mrežu koristi se oprema koju čine kablovi, mrežne kartice, modemi, svičevi, ruteri, habovi i ostali uređaji.

Kablovi mogu biti: optički, koaksijalni, telefonski, UTP.

Najčešće se koriste UTP kablovi, koji se na oba kraja završavaju konektorima. Pri postavljanju kabla u konektor postoji tačan raspored raznobojnih žica koji se mora poštovati.

utp kabal

UTP kabal

Mrežne kartice se nalaze u kućištu računara i imaju izlaz sa njegove zadnje strane. Služe za povezivanje s mrežnim uređajima.

U zavisnosti od načina povezivanja u mrežu postoje: kartice za kablovsko povezivanje i kartice za bežično povezivanje.

mrežna kartica

Kartice koje se povezuju kablovima nazivaju se eternet (ethernet) mrežne kartice.  Bežične ili wireless kartice rade na različitim brzinama , brzina im zavisi od standarda kome pripadaju.

Mrežni uređaji su modem, hab, svič, ruter. Oni omogućavaju spajanje računarske mreže na Internet i protok podataka.

Modem je uređaj koji šalje i prima informacije. Postoje Dail-up, ADSL, kablovski i bežični modemi.

ADSL modem

ADSL modem

Hab prima signal, pojačava ga i šalje radnim stanicama ( umreženim računarima). Ima sve manju primenu , jer spada u red zastarelih uređaja. Sastoji se od više portova koji se koriste za povezivanje više od dva računara u računarsku mrežu. Sve što stigne od podataka na jedan od njegovih portova, hab prosleđuje svima u mreži. Svaki od računara proverava da li su podaci namenjeni njemu.

hab

Hab

Svič po izgledu podseća na hab, ali ima potpuno drugačiju ulogu u mreži. Svičem se kontrolišu podaci koji se prosleđuju određenom računaru ili mrežnom uređaju. Svič razlikuje uređaje koji su povezani na njega.

svič

Svič

Ruter povezuje uređaje u različitim zgradama, gradovima i na različitim kontinentima. Njegova funkcija je da za svaki " paket" podataka odredi putanju- rutu, kojom će se paket kretati i da ga prosledi onom ko je taj podatak tražio.

ruter

Bežični ruter