Računarske mreže

1. Lokalne i globalne mreže

Povezivanje računara može se ostvariti u okviru iste prostorije, iste zgrade, u okviru jednog grada ili između država.U zavisnosti od udaljenosti na kojoj se računari nalaze unutar mreže, najčešće ih delimo na lokalne i globalne mreže.

Lokalne mreže ili LAN, su mreže kod kojih su računari povezani na rastojanju do 1000 m. U okviru lokalne mreže računari se povezuju u tri osnovna oblika: magistrala, prsten, zvezda.

Raspoređivanje računara se naziva topologija mreže. Četvrta, mešovita mreža ili razgranata topologija je izvedena iz tri osnovne.

magistrala

Magistrala- računari su spojeni jedan na drugi po liniji koja ne mora da bude zatvorena.

Prsten

Prsten- svaki računar je spojen sa sledećim tako da čine zatvoreni krug ili prsten.

zvezda

Zvezda- svi računari su povezani preko centralnog mrežnog uređaja.

razgranata topologija

Razgranata topologija- dozvoljeno je grananje, tako da se na jedan računar može priključiti više drugih.