Računarske mreže

1. Lokalne i globalne mreže

Povezivanje računara može se ostvariti u okviru iste prostorije, iste zgrade, u okviru jednog grada ili između država.U zavisnosti od udaljenosti na kojoj se računari nalaze unutar mreže, najčešće ih delimo na lokalne i globalne mreže.

Lokalna mreže ili LAN, povezuje računare i druge uređaje u okvirujedne manje lokacije, npr. učionice, stana, zgrade ili kompleksa zgrada. Rastojawa između uređaja mogu biti od nekoliko metara do nekoliko kilometara.

Globalna mreža povezuje računare na velikim geografskim udaljenostima, npr. između gradova. Internet je najpoznatija globalna mreža.

U okviru lokalne mreže računari se povezuju u tri osnovna oblika: magistralaprstenzvezda.

Raspoređivanje računara se naziva topologija mreže. Četvrta, mešovita mreža ili razgranata topologija je izvedena iz tri osnovne.

magistrala

Magistrala- računari su spojeni jedan na drugi po liniji koja ne mora da bude zatvorena.

Prsten

Prsten- svaki računar je spojen sa sledećim tako da čine zatvoreni krug ili prsten.

zvezda

Zvezda- svi računari su povezani preko centralnog mrežnog uređaja.

razgranata topologija

Razgranata topologija- dozvoljeno je grananje, tako da se na jedan računar može priključiti više drugih.