Култура становања у урбаним и руралним срединама

2. Водоводна и каналализациона инсталација

Водовод служи за довођење чисте воде од изворишта до стамбене зграде и стана.
Водоводни систем делимо на: спољни и унутрашњи водовод.
Спољни водовод има следеће делове: захват воде (каптажа), црпне станице, уређаје за пречишћавање, за прикупљање воде у резервоаре, довод до насеља и развод по улицама.

dovod vode -šema

     Довод воде: 1. бунар; 2. пумпа; 3. систем за  филтрирање; 4. резервосар за воду; 5. мерни и регулациони уређаји; 6. цевовод; 7. потрошач

Унутрашњи (кућни) водовод има три главна дела: прикључак за уличну водоводну цев, увод у зграду и разводну мрежу по згради.

водоводна инсталација

Нека домаћинства снабдевају се водом из  бунара, помоћу хидрофора. То је заправо електрична (најчешће електромагнетна) хидраулична пумпа која црпи воду из бунара и даје јој притисак потребан за кретање кроз цеви навише. Овај систем често се комбинује са системом слободног пада воде.

У овом случају пумпа из бунара шаље воду у резрвоар на тавану одакле се она системом слободног пада расподељује до потрошача – славина.

Водоводну инсталацију чине цеви, цевни прикључци (спојнице, лукови, рачве, редуцири), цевни затварачи (славине, вентили и засуни) и потрошачи (бојлер, водокотлић, судопера, лавабо, туш, биде, када, итд).

Вода се у објекта доводи из уличне водоводне мреже преко шахта који се налази поред објекта.
У шахту се налази водомер – уређај за мерење потрошње воде у објекту.
У шахту је и главни вентил којим се може искључити довод воде за читав објекат.

 

vodovodni eleemenit

Водомер мери потрошњу воде у кубним метрима.

водомер

Водоводну инсталацију потребно је одржавати да би све добро функционисало.
Пре било какве поправке на водоводној инсталацији, неопходно је затворити главни вентил.
Замена гумице на славини је неопходна када славина почне да цури.
На вентилима и славинама се налазе гумице, које је лако заменити када се оштете.

vd

Код једноручних славина, мења се део који се зове мешач.

vd2

 

Кућна канализација поставља се ради одвођења употребљене и запрљане воде из санитарних уређаја. Кућна канализација има три основна дела: прикључак на уличну канализацију или септичку јаму, дворишну мрежу и унутрашњу кућну мрежу.

kanalizacija

Канализациона инсталација: 1. прикључак на градску канализацију; 2. мрежа одвођења спољашњих вода; 3. хоризонтална сабирна цев; 4. прикључна цев од санитарних уређаја; 5. хоризонтална сабирна цев; 6. вертикална сабирна цев; 8. озрачна цев

Сифон je водени затварач,  заправо обична намерно направљена кривина у канализационој инсталацији у којој се вода увек задржава, који спречава улазак непријатних мириса из канализације у стан. Мирисе спречава вода која се задржава у сифону и представља водени чеп.

Када се у сифону накупи прљавштина, отицање воде постаје отежано. Сифон се може једноставно очистити испуштањем накупљене прљавштине. Потребно је само одвити сифон, скинути га, испрати и вратити назад. После учвршћивања сифона, треба проверити да ли вода цури! У случају да вода цури, треб притегнути сифон мало јаче.

 

Најчешћи кварови на водоводно-канализационој инсталацији су запушавање сифона и цурење воде на славинама.

presek slavine.jpg