Годишњи план

1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.

 

 

Предмет: Техника и технологија

 

Разред: 6-1

 

Наставници: Миланка Јојић, Снежана Рашевић

Годишњи фонд часова: 72

                                       

За обраду новог градива: 28

За друге типове часова: 44

Циљ предмета:  Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговоран однос према раду и производњи, животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно.

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење.

 

Уџбеник за ученике:

Техничко и информатичко образовање за 6. разред

Издавач: Едука

Аутор: Зоран Лапчевић

Литература за реализацију програма:

Техничко и информатичко образовање за 6. разред

Издавач: Едука

Аутор: Зоран Лапчевић

 

р.б.

теме

 

НАСТАВНА ТЕМА

Међупредметне компетенције

Образовни стандарди

МЕСЕЦ

ЧАСОВИ

Обрада

Други тип

 

Свега

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1.

 

Животно и радно окружење

-Одговоран однос према околини

-Одговоран однос према здрављу

-Дигитална

-Компетенција за учење

-Комуникација

-Компетенција за учење

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

6

2.

 

Саобраћај

-Дигитална

-Компетенција за учење

-Решавање проблема

-Одговоран однос према здрављу

-Комуникација

 

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

8

3.

Техничка и дигитална писменост

-Дигитална

-Естетичка

-Рад са подацима

-Комуникација

 

 

 

4

 

8

 

6

 

 

 

 

 

 

6

12

18

4.

Ресурси и производња

-Компетенција за учење

-Одговоран однос према околини

-Решавање проблема

-Сарадња

-Дигитална

-Предузетништво

-Рад са подацима

-Дигитална

-Естетичка

-Одговоран однос према околини

-Одговоран однос према здрављу

 

 

 

 

 

 

2

 

4

 

8

 

6

 

 

 

 

 

14

6

20

5.

Конструктоско моделовање

-Естетичка

-Предузетништво

-Решавање проблема

-Сарадња

-Одговоран однос према здрављу

-Комуникација

-Одговорно учешће у демократском друштву

-Рад са подацима

 

 

 

 

 

 

 

2

4

8

 

6

 

 

0

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирани исходи за крај разреда (навести):

Планирани исходи налазе се у Правилнику о изменама и допунама Правилника о наставним плановима за 2. циклус основног образовања и васпитања и наставним плановима за 6. разред основног образовања и васпитања. (Службени гласник РС 03/18.)ИСХОДИ:

 

1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ:

 

По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да:

 

• повеже развој грађевинарства и значај урбанизма у побољшању услова живљења;

• анализира карактеристике савремене културе становања;

• класификује кућне инсталације на основу њихове намене.

 

2. САОБРАЋАЈ:

 

По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да:

 

• класификује врсте саобраћајних објеката према намени;

• повезује неопходност изградње прописне инфраструктуре са безбедношћу учесника у саобраћају;

• повезује коришћење информационих технологија у саобраћајним објектима са управљањем и безбедношћу путника и робе;

• демонстрира правилно и безбедно понашање и кретање пешака и возача бицикла на саобраћајном полигону и/или уз помоћ рачунарске симулације.

 

3. ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ:

 

По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да:

 

• скицира просторни изглед грађевинског објекта;

• чита и црта грађевински технички цртеж уважавајући фазе изградње грађевинског објекта уз примену одговарајућих правила и симбола;

• користи рачунарске апликације за техничко цртање, 3D приказ грађевинског објекта и унутрашње уређење стана уважавајући потребе савремене културе становања;

• самостално креира дигиталну презентацију и представља је.

 

4. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА:

 

По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да:

 

• класификује грађевинске материјале према врсти и својствима и процењује могућности њихове примене;

• повезује коришћење грађевинских материјала са утицајем на животну средину;

• повезује алате и машине са врстама грађевинских и пољопривредних радова;

• реализује активност која  указује на  важност рециклаже;

• образложи на примеру коришћење обновљивих извора енергије и начине њиховог претварања у корисне облике енергије;

• правилно и безбедно користи уређаје за загревање и климатизацију простора;

• повезује значај извођења топлотне изолације са уштедом енергије;

• повезује гране пољопривреде са одређеном врстом производње хране;

• описује занимања у области грађевинарства, пољопривреде, производње и прераде хране;

• изради модел грађевинске машине или пољопривредне машине уз примену мера заштите на раду.

 

5. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ:

 

По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да:

 

• самостално/тимски врши избор макете/модела грађевинског објекта и образложи избор;

• самостално проналази информације о условима, потребама и начину реализације макете/модела користећи ИКТ;

• креира планску документацију (листу материјала, редослед операција, процену трошкова) користећи програм за обраду текста;

• припрема и организује радно окружење одређујући одговарајуће алате, машине и опрему у складу са захтевима посла и материјалом који се обрађује;

• израђује макету/модел поштујући принципе економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду;

• учествује у успостављању критеријума за вредновање, процењује свој рад и рад других и предлаже унапређења постојеће макете/модела;

• одреди реалну вредност израђене макете/модела укључујући и оквирну процену трошкова.