Cilj ovog kursa je da ukaže na važnost dobrog izbora pri implementaciji određene strukture podataka, pri razvoju softvera viskoih performansi. U skaldu sa tim, kurs ukazuje na prednost, ali i mane(u zavisnoti od potreba koje nalaže situacija) strukutra podataka kao što su: Liste, stekovi, redovi, prioritetni redovi i drugih.

CIlj ovog predavanja je da objasni pojmove strukture seta i strukture mape, kao i da ukaže na različite vrste istih, i nauči programera pravom izboru određene strukture u skladu sa zahtevima situacije.

Cilj ovog kursa je da predstavi i objasni pojmove višenitnosti i paralelnog programiranja, kao i da objasni klasu ''Thread''. Takođe, kurs pokazuje kako se kreiraju niti i neophodne korake pri radu sa više niti( različite vrste sinhronizacije), kako ne bi došlo do konflikta.

Cilj ovog kursa je da objasni osnove termine kada se radi o umrežavanju, kao što su: TCP, IP, ime domena, ime domenskog servera, komunikacije sa tokovima, i komunikacije sa paketima. Takođe,  kurs prikazuje umrežavanje korišćenjem Jave,  navodeći primere komunikacije klijenta( ili više klijenata) i servera od najosnovnijih, do najkompleksnijih.