Cilj ovog kursa je da predstavi ''JavaFX'' okvir, kao inovaciju za razvoj Java GUI programa. Predstavljene su moderne GUI tehnologije koje omogućavaju razvoj ''bogatih Internet aplikacija''(RIA - Rich Internet Applications).


Cilj ovog predavanja je da pruži neophodna znanja za realizovanje programa koji obrađuje događaje. Najveći broj aplikacija zahteva komunikaciju sa korisnikom aplikacije, jer on mora da izabere šta želi od aplikacije, i dr. Ove aplikacije za tu namenu obezbeđuju grafički korisnički interfejs (Graphic User Interface – GUI). U skladu sa tim, neophodno je da kreator aplikacije razume specifičnost programa vođenih događajima koje generišu miš, tastatura i slično.

Cilj ovog kursa je da predstavit šarenolikost klasa za kontrolu ulazno-izlaznih(UI) interakcija korisnika sa softverskim sistemom, što omogućava razvoj obimnog korisničkog interfejsa(GUI). Takođe, kurs objašnjava obrađivanje multimedijalnih sadržaja u ''JavaFX'' okviru.

Cilj ovog kusra je da pruži uvid u koncept baze podataka i sistemima za upravljanje bazama podataka, kao i da pruži neophodna znanja za rad sa SQL-om koji omogućava manipulisanje i obrađivanje tabele podataka.