Rad sa objektima 2

Skaliranje (Scale)

Skaliranje je transformacija objekta kojom se njegova visina i/ili širina smanjuju ili uvećavaju za neki procenat početnih dimenzija. Skaliranje može biti i proizvoljno i koristi se npr. pri crtanju koncentričnih objekata. Npr. ako treba nactrtati tri koncentrična kruga, nakom crtanja prvog, koji se kopira dva puta i nakom svakog kopiranja skalira toko što se drži taster shift, mišem se izabrani objekat "razvlači" u željenom smeri preko "kvadratića" oko objekta koji se raspoređeni u obliku kvadrata (preko jednog od njih).

scale

Stapanje (Weld)

Dva ili više objekata se mogu stopiti u jedna složen, korišćenjem komande Weld, koja se pojavljuje u grupi komandi na PropertyBar - u, kada je selektovano više objekata.

weld

Isecanje (Trim)

Isecanjem jedan objekat iseca drugi (na primeru na slici, crveni krug iseca zeleni, pri čemu nastaje kružni prsten).

trim

Poslednja izmena: Sunday, 9. March 2014., 22:34