Стандардни електроинсталациони елементи

3. Инсталациони прекидачи

Прекидачи су електроинасталациони материјал који служи за укључивање и искључивање разних струјних кола.

Прекидачи  раде тако што тренутно укључе или искључе електричну струју  како на контактима не би дошло до варничења или појаве електричног  лука  услед чега би се покварио прекидач. То тренутно дејство се постиже деловањем опруге. Према томе да ли се прекидање врши на 1, 2 или 3 проводника разликујемо једнополне, двополне и трополне прекидаче. Према пoкрету руку којим се  укључује и искључује струјно коло прекидачи се деле на обртне, прекретне,  притисне, потезне и тастере. Према функцији коју обављају  инсталациони  прекидачи тј, према томе да ли прекидају једно струјно коло или везу пребацују у више струјних кола, прекидачи се могу поделити на серијске, наизменичне, групне и унакрсне. Серијски прекидач укључује 2 струјна кола, независно једно од другог. Наизменичним прекидачем се струјно коло искључује и укључује са два места.

једнополни прекидач

Прекидачи се инсталирају  на фазни проводник како потрошач не би после искључења био под напоном.