Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Стандардни електроинсталациони елементи

Електрична енергија се производи у постројењима која се зову електране. Од електрана до потрошача електрична енергија се преноси помоћу сложеног система, различитих уређаја и електричних проводника, који називамо електрична мрежа.

Електроенергетска инсталација обухвата све елементе који се постављају о објекат и омогућавају да безбедно прикључимо електричне уређаје на електричну мрежу. Према броју проводника под напоном који се уводе у објекат, прикључак на електричну мрежу може бити монофазни ( једнофазни) и трофазни. Код монофазног се уводе две жице ( фаза и нула), а код трофазног четири ( три фазе и нула). Нулти проводник није под напоном.

Ефективна вредност напона између фазе и нуле је 220 V и назива се фазни напон, а између било које две фазе је 380 V и назива се међуфазни или линијски напон.

За кућне инсталације се примењују следећи електроинсталациони елементи: електрични водови ( проводници), инсталационе цеви, инсталационе кутије, инсталациони прекидачи, утикачи, утичнице, сијалице, сијалична грла, инсталациони осигурачи, електрична бројила.

Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 8. разред
Knjiga: Стандардни електроинсталациони елементи
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Monday, 26. February 2024., 12:56

1. Електрични водови ( проводници)

Проводници служе за преношење електричне енергије у циљу напајања потрошача.

Проводници могу бити изоловани и неизоловани. Изоловани проводници се употребљавају за електричне  инсталације, а неизоловани за ваздушну електричну мрежу и електрична  постројења и израђују се од алучела. Неизоловани водови се премазују заштитном бојом., а изоловани водови за изолацију најчешће користе гуму, поливинилхлорид, полиетилен и силикон.

Према броју жица могу бити једножилни, двожилни, трожилни, четворожилни и петожилни.

Најчешће су пуног пресека или упреден од много танких жица.

Многожични проводник сеу потребљава  за прикључак покретних пријемника пегли, грејалица, бушилица,…јер је савитљив и не ломи се.

Проводник пуног пресека се употребљава на местима где нема савијања, јер није савитљив.

Према стандарду проводници се раде у следећим пресецима: 0.5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10 mm 2.

Пријемници са металним кућиштима имају у прикључном каблу , поред фазног и нултог проводника, и заштитни проводник тј. проводник уземљења, који служи за повезивање металног кућишта са уземљивачем који је укопан у земљу.


2. Утикачи и утичнице

Утикач се налази на гајтану који иде из ел. пријемника, и ставља се у прикључницу и струја се доводи до пријемника.

обични утикач

шуко утикач

Утичнице налазе на зиду и унутар ње се завршавају проводници из инсталационе цеви.

обична утичница

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

шуко утичница

Натикачи су прибор који се налази на једном крају гајтана-вишежилног проводника и на њега се укључује пријемник.

натикач

Сваки прикључни прибор има тело од изолационог материјала и тако је обликовано  да онемогућује грешке при руковању. Главни метални делови  кроз које пролази струја су пружна кошуљица, метални чеп утикача, жила проводника, пружна кошуљица натикача, контакт  елелектричног пријемника.  Двополни прибор има два, трополни три елемента кроз који може протицати струја.  Проводници се спајају са металним деловима прибора преко контактних завртања.  Прибор се употребљава са заштитним уземљењем- шуко прибор, који служи  да одведе електрицитет који се може појавити на металним деловима  пријемника услед оштећења изолације.


3. Инсталациони прекидачи

Прекидачи су електроинасталациони материјал који служи за укључивање и искључивање разних струјних кола.

Прекидачи  раде тако што тренутно укључе или искључе електричну струју  како на контактима не би дошло до варничења или појаве електричног  лука  услед чега би се покварио прекидач. То тренутно дејство се постиже деловањем опруге. Према томе да ли се прекидање врши на 1, 2 или 3 проводника разликујемо једнополне, двополне и трополне прекидаче. Према пoкрету руку којим се  укључује и искључује струјно коло прекидачи се деле на обртне, прекретне,  притисне, потезне и тастере. Према функцији коју обављају  инсталациони  прекидачи тј, према томе да ли прекидају једно струјно коло или везу пребацују у више струјних кола, прекидачи се могу поделити на серијске, наизменичне, групне и унакрсне. Серијски прекидач укључује 2 струјна кола, независно једно од другог. Наизменичним прекидачем се струјно коло искључује и укључује са два места.

једнополни прекидач

Прекидачи се инсталирају  на фазни проводник како потрошач не би после искључења био под напоном.


4. Инсталациони осигурачи

Oсигурачи су електроинсталациони материјали који служе за прекидање струјног кола у случају појаве јаче струје од дозвољене. Прекидом  кола струје  заштићују се инсталација  и остали пријемници  од квара и пожара, а људи од електричног удара.

Осигурачи се постављају на фазни проводник како инасталција не би била под напоном приликом прекидања струјног кола.

Постоје топиви и аутоматски осигурачи.

топиви осигурач

аутоматски осигурач

Код топивих осигурача коло се прекида топљењем танке жице од лако топивог метала, a код аутоматских осигурача раздвајањем контаката  под дејством електромагнета или биметала.

Главни делови топивог осигурача су подножје, уложак и капа  помоћу које се уложак причвршћује у подножје. Кроз средину ваљкастог дела  испуњеног песком пролази танка жичица.

Аутоматски осигурачи  имају сложену конструкцију и реагују аутоматски. Раде уз помоћ биметала и електромагнета. У случају преоптерећења заштита од кратког споја се врши помоћу биметалне траке,  а у случају кратког споја помоћу електромагнета. Укључење тј. враћање осигурача у првобитну функцију врши  се  се преклопником или притиском на дугме.


5. Електрична бројила

Електрично бројило служи за мерење рада који је извршила електрична енергија, а коју корисник   треба да плати.

Потрошња електричне енергије се региструје у киловатчасовима ( kWh).

Према начину рада бројила се деле на аналогна ( индукциона) и дигитална.

Индукциона бројила

Бројило ради тако што се на гвозденом језгру налазе намотаји и када кроз намотаје пролази струја, долази до стварања електромагнета. Магнетно поље изазива кретање кружне плоче чије је кретање повезано са бројчаником. По престанку пролаза струје кроз намотаје, стални магнет  зауставља плочу тј. служи као кочница.

Код дигиталних електричних бројила подаци о напону се узимају помоћу 2 аналогно- дигитална конвертора. Ови подаци се обрађују на рачунару, а потом исписују на дисплеју. Ова бројила имају уграђен уклопни сат помоћу ког се очитава двотарифна потрошња електричне енергије.

digitalno brojilo

Према броју фаза које се уводе бројила се деле на монофазна и трофазна.

Према броју тарифа могу бити једнотарифна, двотарифна и вишетарифна.

Тарифе подразумевају различите цене електричне енергије у одређеним периодима дана ( тзв. јефтина и скупља струја).

У последње време се користе и тзв. паметна бројила код којих се очитавање врши даљинским путем.

6. Инсталационе цеви

Инсталационе цеви штите каблове од механичких, термичких и хемијских утицаја околине.

За постављање каблова у зиду испод малтера користе се пластична ребраста црева, а за постављање на зиду тзв. пластичне каналице, квадратног или правоугаоног пресека.


Резултат слика за kanaliceРезултат слика за instalacione cevi


7. Инсталационе кутије

Инсталационе кутије се праве од пластике и имају кружни, правоугаони или квадратни облик. Уграђују се у зид или на зид. Деле се на разводне и монтажне.

Разводне кутије се постављају на местима где се каблови гранају или спајају. Налазе се праволинијски изнад прекидача и утичница.

Монтажне кутије се постављају на местима инсталационих утичница и прекидача који се монтирају у њих.

razvodne kutije

8. Сијалице, сијалична грла

Сијалица даје светлост зрачењем нити ужарене електричном струјом.

Главни делови  сијалице су навој, светлећа нит, стаклени балон.

sijalica i sijalično grlo

Најчешће се користе:

1. обичне сијалице са волфрамовим влакном

2. халогене сијалице

3. обичне флуоресцентне сијалице

4. штедљиве флуоресцентне сијалице

5. ЛЕД сијалице

Код обичне сијалице светлост се добија зрачењем ужарене волфрамове нити кроз коју пролази струја. Велики недостатак ових сијалица је у томе што се само 10% електричне енергије претвара у светлосну.

Код халогених сијалица унутрашњост сијалице је испуњена гасом ( јод или бром) који омогућава дужи век волфрамовог влакна. У овој средини влакно се мање троши и сијалица дуже траје.

Обичне флуоресцентне сијалице су дугачке стаклене цеви испуњене живином паром и гасом аргоном. Са унутрашње стране стакла нанесен је фосфорни прах. Пропуштањем струје кроз сијалицу долази до јонизације живе, која почиње да зрачи невидљиве ултраљубичасте зраке. Под дејством ултраљубичастих зрака фосфорни прах почиње да светли видљивом светлошћу. Ова појава се назива флуоресценција.

Штедљиве флуоресцентне сијалице имају исти принцип рада као и обичне с тим да користе стандардно сијалично грло.

Флуоресцентне сијалице имају већи степен претварања електричне енергије у светлост и дужи век трајања у односу на сијалице са волфрамовим влакном.

ЛЕД сијалице су састављене од светлећих диода. Светлећа диода је полупроводнички елемент састављен од ПН споја, који емитује светлост када кроз њега протиче струја.

СИЈАЛИЧНО ГРЛО

Сијалично грло омогућује прикључивање  сијалице на ел. инсталацију.  Израђује се од бакелита, порцелана. Састоји се од горњег и доњег дела међусобно спојени  завртњем, са доње стране се уврће сијалица, а са горње се увлаче проводници. Користе се различити типови сијаличних грла у зависносто од врсте сијалице. Најчешће се користе Е-27 ( стандардно грло) и Е-14 ( за мињон сијалице).


sijalično grlo