Pešak u saobraćaju

Horizontalna, vertikalna i svetlosna signalizacija

Horizontalna signalizacija su sve oznake na cesti kao što su pešački prelazi, pune i isprekidane linije, linija za zaustavljanje, ležeći policajac....

horizontalna signalizacija

ležeći policajac                  škola

Vertikalna signalizacije se može definisati kao skup posebno kodiranih oznaka namenjenih učesnicima u saobraćaju, koji se, u odnosu na saobraćajne površine, nalaze  u vertikalnoj ravni.

Vertikalna signalizacija su svi znakovi.

putokaz      znakovi

Svetlosna  signalizacija  su semafori i razni drugi svetlosni uređaji koji vozače upozoravaju na određene situacije.

semafor  radovi na putu     prolazak voza