Техничко цртање у грађевинарству

5. Графичко представљање грађевинских објеката (скица, ортогонално пројектовање, цртеж у перспективи, хоризонтални и вертикални пресек)

Tехнички цртежи треба да су израђени тако да се на цртежима  налазе сви подаци, да приликом њиховог читања нема нејасноћа и да у потпуности садрже замисао пројектанта, а да га разумеју и извођачи радова.

Спољашњи изглед објекта се приказује перспективом и ортогоналном пројекцијом.

Ортогоналном (нормалном) пројекцијом приказују се изгледи све четири фасаде објекта.

Ортогонална пројекција је пројекција код које се све тачке предмета пројектују нормално тј. под правим углом на једну или више пројекцијских равни па се та пројекција често назива и нормална пројекција.

У ортогоналној пројекцији предмет се посматра спреда, са бока  и одозго. Једна одређена тачка предмета, која се пројектује на више равни, мора у свим пројекцијама бити на истој хоризонталној, односно верикалној линији. Орогонална пројекција омогућава да се јасно прикажу облик и димензије детаља. Све ивице и површине предмета паралелне са пројекцијским равнима пројектоваће се у стварној величини или пропрционално примењеној равни.

Перспективом се приказује изглед и положај објекта у простору.

Перспектива потиче од латинске  речи prospicere што значи видети или разабрати. Перспектива је гледиште, начин гледања, начин разматрања, схватање. Исти појам  може се тумачити на више начина, зависно од перспективе. Перспектива у оптици означава појаву привидног смањења ликова и предмета сразмерно њиховој удаљености од гледаоца.

Линеарна (геометријска или правилна) перспектива се заснива на природном закону да се удаљавањем од посматрача ликови сразмерно праволинијски (линеарно) смањују – и сви нестају у једној истој тачци – недогледу .perspektivaperspektiva 
 

 
perspektiva 

 

Пресек се користи да би се приказала унутрашњост објекта. У грађевинском техничком цртању користе се:

  • хоризонтални (водоравни) и
  • вертикални (усправни) пресеци

Вертикални пресек настаје када објекат пресечемо једном замишљеном вертикалном равни. Вертикални пресек може бити уздужни и попречни. На њему се види из колико нивоа се објекат састоји и која је њихова висина.

Хоризонтални пресек (основа) настаје када објекат пресечемо једном замишљеном хоризонталном равни у висини прозора, приземља или спрата зграде. Хоризонтални пресек се другачије назива основа објекта или план стана. Приказује распоред просторија и њихове димензије за сваки ниво посебно. Често приказује планирани распоред намештаја и санитарија у објекту.

vertiklani presek
Вертикални пресек
horizontalni presek
хоризонтални пресек