Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Техничко цртање у грађевинарству

Tehničko crtanje u građevinarstvu

Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 6. разред основне школе
Knjiga: Техничко цртање у грађевинарству
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Tuesday, 28. June 2022., 19:53

1. Поступци и фазе у реализацији грађевинских објеката (планирање, пројектовање, извођење грађевинских радова)

У изградњи грађевинских објеката разликују се три фазе:

  • планирање
  • пројектовање
  • извођење грађевинских радова

Техничка документација је скуп пројеката који се израђују са приказима основа, пресека, детаља објекта и текстуалним описом свих радова. Та документација се израђује у пројектантским бироима. Техничку документацију чине: идејни пројекат, главни пројекат и извођачки пројекат.

Пројектовању се приступа после проучавања урбанистичких услова.

На основу жеља инвеститора, које могу бити скице, основе из часописа или постојећих пројеката, прави се пројектни задатак, који је основа за даљи процес пројектовања. У њему се дефинише број, намена, величина, могући распоред жељених просторија, односно функције објекта, спратност, као и начин и врста градње, жељене материјале, као и могуће потребе везане за техничке одређене услове (теретане, котларнице, радионице, базене, гараже) или неке специфичне радне просторије (ординације, механичарске радње, радионице, угоститељске и туристичке објекте). На основу идеја, жеља, потреба инвеститора  и искуства пројектаната ради се идејни пројекат. Идејни пројекат садржи више цртежа ситуације, основу темеља, приземља, спратова, крова, све погледе, хоризонталне и вертикалне пресеке, техничке описе и предрачун. Ради се у размери 1:100 и 1:200.

Главни пројекат се ради када се идејни пројекат одобри од инвеститора.

Након добијања локацијске дозволе, потребно је прикупити све потребне претходне услове (услове за електро инсталације, инсталације водовода и канализације, грејања или енергетског снабдевања, потребне техничке и санитарне услове као и могуће услове Завода за заштиту споменика, или неке од осталих специфичних услова који директно условљавају функцију, обликовање или карактеристику будућег објекта), могућа геомеханичка испитивања, и остала потребна мишљења потребна за израду главног пројекта.  Тим пројектаната тада  креће у процес израде главног пројекта. У главном пројекту се прецизно дефинишу потребне димензије и тачан положај свих појединачних конструктивних елемената – зидова, стубова, греда, плоча, степеништа, врата, прозора, димњака, арматуре… У овом пројекту се дефинише начин обраде и употреба појединих употребљених материјалиа. Ради се и главни пројекат водовода и канализације као и главни пројекат електро инсталација. Остали делови главног пројекта се могу разликовати од саме врсте и намене објекта (машинске инсталације, пројекта против пожарне заштире, пројекат лифтова и ескалатора, технолошких процеса и остало). Поред тога, у пројекту се налази предмер и предрачун са количинама потребних материјала, као и трошкови пројектованих радова.

Главни пројекат је коначни и најважнији пројекат и садржи све детаље објекта и прорачуне-изглед објекта у више пресека, темељ, све етаже, кров, инсталације с прорачунима и црта се у размери 1:100.

Ево како изгледају делови главног пројекта:

glavni projekat

glavni p.

gp gp2

Извођачки пројекат представља увећане и детаљније цртеже главног пројекта, ради се у размери 1:50,  а често и 1:20. Служи пословођи градилишта да би могао да организује и прати практично извођење радова.

На основу урађених пројеката, инвеститор подноси захтев за добијање грађевинске дозволе. Грађевинска комисија излази на лице места и након увида у ситуацију доноси решење о дозвољеној градњи.

Овим је пројектовање завршено и почиње градња.

Ситуациони  план шире околине на којој се гради објекат, приказује детаљније где пролази пут, водовод, канализација, каблови за телефон и струју тј. означавају се места где се нешта може прикључити. У овај план се уцртава и одобрено место за грађевину, стране света, бројеви суседних парцела. Мора бити у складу са ГУП-ом. Црта се  размери 1:1000.

ситуациони план

situacioni plan sire okoline

ситуациони план шире околине

Ситуациони план градилишта приказује обележено место за грађевину, место за грађевинске машине, за ископ земље, за поједине грађевинске материјале, за довод струје и воде…


situacioni plan gradilista

ситуациони план градилишта


2. Котирање у грађевинарству

Котирање је димензионирање или уношење мера објекта на технички цртеж.

Карактеристике котирања у грађевинарству:

-котна линија се завршава обично цртицом под углом од 45º,

-користе се симболи-поједностављене ознаке за прозоре, врaта и сл.

-димензије су наведене у cm.

Screenshot_4


3. Размера

Размера (мерило) је однос димензија предмета  на цртежу и у природи.

Технички цртежи се цртају у природној, смањеној или увећаној размери.

Размеру означавамо на следећи начин:

-природна размера:

М1:1

-смањена размера:

М 1:2; М1:5; М1:10 итд.

-увећана размера:

М 2:1; М5:1, М10:1 итд.

Први број се увек односи на цртеж, а други на предмет.

 

размера

merilo


4. Симболи у грађевинарству

Симболима у грађевинарству, на техничким цртежима, на упрошћен и једноставан начин, приказујемо делове грађевинског објекта, намештаја и опреме у њему. Изглед и значење симбола су стандардизовани. Тако је обезбеђено да се пројектанти и извођачи радова споразумевају путем пројектне документације и техничких цртежа.

simboli-u-gradevinarstvu

primena-simbola-u-gradevinarstvu

 

 

Технички цртеж мора да садржи и одређена текстуална објашњења (нпр. у заглављу и саставници) и бројеве, односно димензије нацртаног предмета или објекта.

За исписивање текстова и бројева на  грађевинским техничким цртежима користи се усправно техничко писмо у коме се исписују тзв. блок слова.


5. Графичко представљање грађевинских објеката (скица, ортогонално пројектовање, цртеж у перспективи, хоризонтални и вертикални пресек)

Tехнички цртежи треба да су израђени тако да се на цртежима  налазе сви подаци, да приликом њиховог читања нема нејасноћа и да у потпуности садрже замисао пројектанта, а да га разумеју и извођачи радова.

Спољашњи изглед објекта се приказује перспективом и ортогоналном пројекцијом.

Ортогоналном (нормалном) пројекцијом приказују се изгледи све четири фасаде објекта.

Ортогонална пројекција је пројекција код које се све тачке предмета пројектују нормално тј. под правим углом на једну или више пројекцијских равни па се та пројекција често назива и нормална пројекција.

У ортогоналној пројекцији предмет се посматра спреда, са бока  и одозго. Једна одређена тачка предмета, која се пројектује на више равни, мора у свим пројекцијама бити на истој хоризонталној, односно верикалној линији. Орогонална пројекција омогућава да се јасно прикажу облик и димензије детаља. Све ивице и површине предмета паралелне са пројекцијским равнима пројектоваће се у стварној величини или пропрционално примењеној равни.

Перспективом се приказује изглед и положај објекта у простору.

Перспектива потиче од латинске  речи prospicere што значи видети или разабрати. Перспектива је гледиште, начин гледања, начин разматрања, схватање. Исти појам  може се тумачити на више начина, зависно од перспективе. Перспектива у оптици означава појаву привидног смањења ликова и предмета сразмерно њиховој удаљености од гледаоца.

Линеарна (геометријска или правилна) перспектива се заснива на природном закону да се удаљавањем од посматрача ликови сразмерно праволинијски (линеарно) смањују – и сви нестају у једној истој тачци – недогледу .perspektivaperspektiva 
 

 
perspektiva 

 

Пресек се користи да би се приказала унутрашњост објекта. У грађевинском техничком цртању користе се:

  • хоризонтални (водоравни) и
  • вертикални (усправни) пресеци

Вертикални пресек настаје када објекат пресечемо једном замишљеном вертикалном равни. Вертикални пресек може бити уздужни и попречни. На њему се види из колико нивоа се објекат састоји и која је њихова висина.

Хоризонтални пресек (основа) настаје када објекат пресечемо једном замишљеном хоризонталном равни у висини прозора, приземља или спрата зграде. Хоризонтални пресек се другачије назива основа објекта или план стана. Приказује распоред просторија и њихове димензије за сваки ниво посебно. Често приказује планирани распоред намештаја и санитарија у објекту.

vertiklani presek
Вертикални пресек
horizontalni presek
хоризонтални пресек