Просторно и урбанистичко планирање

5. Пројектовање

Пројектовање


Техничка документација је скуп пројеката који се израђују са графичким прилозима и приказима  свих потребних основа, пресека, детаља објеката и са текстуалним описом радова и пратећом правном документацијом. Техничку документацију израђују овлашћени пројектанти  и бирои. Техничку документацију чине идејни пројекат, главни пројекат и извођачки пројекат.

Скица


Скица се ради на основу жеље и идеје, потребе и материјалних могућности наручиоца. Она служи као основа за градњу идејног пројекта. Скица је једноставан цртеж који се црта слободном руком по свим правилима техничког цртања, са доста детаља

Идејни пројекат


Идејним пројектом пројектант приказује како је наумио да удовољи инвеститору, то јест оном ко је наручио градњу објекта.

Овај пројекат садржи цртеже којим наручилац може сагледати како ће изгледати објекат и изнети своје примедбе са тим у вези, због евентуалних измена.

Идејни пројекат се ради у размери 1:100, за мање, и 1:200, за веће објекте.

Главни пројекат

Главни пројекат се израђује након одобравања идејног пројекта.То је коначни и најважнији пројекат и садржи све детаље објекта и прорачуне. Најчешће се црта у размери 1:100, а на основу њега се добија грађевинска дозвола.
Извођачки пројекат


Извођачки пројекат (палирски план) је последњи у низу пројеката.

Њиме се приказују и најситнији детаљи објекта и служи за извођење грађевинских радова на градилишту.

Обично се црта у размери 1:50 или 1:20 (пример извођачког пројекта степеница).