Просторно и урбанистичко планирање

3. Детаљни урбанистички план

Детаљни урбанистички план


Детаљни планови  су планови који представљају фино планирање појединих делова града. Зову их и ситуацини планови.

По новом закону уместо детаљног урбанистичког плана се ради регулациони план у размјери 1:500 и 1:1000. На плану се уочавају регулацина и грађевинска линија. Регулациона линија која представља линију разграничења између јавне површине, улице са тротоаром и парцеле без обзира на власништво. Грађевинаска линија је линија до које се објекат може градити.  На тим плановима нема физичке структуре објаката и  габарита. Само се наноси спратност објеката, тј колико на неком плацу може бити изграђено м2, која је намена будућих објеката. Габарити и изглед објеката се препуштају будућем пројектанту.