Просторно и урбанистичко планирање

2. Урбанистички план

Урбанистички план


Градња објеката се обавља само на местима која су за то предвиђена урбанистичким планом.

Планирање градова врши се уз помоћ урбанистичких планова које према значају делимо на генералне, детаљне, регулационе планове, урбанистичке пројекте и урбанистичке уређајне основе.

Урбанистички план одређује изградњу нових или проширење и уређење постојећих насеља као и њихово развијање. Генерални урбанистички план се ради у размери 1: 5000 или 1: 10000, зависно од насељеног места.

Израда ГУП-а има своје фазе: припрема,  нацрт и предлог плана са својим графичким и текстуалним делом.

Припрема обухвата снимање и уцртавање свих тренутно изграђених објеката.

Онда се приступа изради информационе основе, а то значи прикупљање података о објектима, о  инфраструктури-саобраћајницама, водоводу, канализацији ел. струји, птт мрежи, гасној мрежи итд. подаци о становништву, природним каракреристикама терена, и подацима о намени објеката.

Ради се демографска студија, саобраћајна студија, геолошка студија, студија заштите споменика и грађевина.

Након свега тога се присупа изради плана и  ради  графички модел у виду карте.

Постоји и текстуалана анализа ГУП-а, образложења зато се нешто баш на том месту гради.

Поред нацртаних грађевинскух објеката у урабанистички план је унета и мрежа инсталација, водовод, канализација, струја, ПТТ, гас, централно грејање, итд.

Да би се добила грађевинска дозвола за градњу објекта документација потребна за градњу предаје се служби која врши увид да ли се објекат може градити на одређеној локацији и да ли је у сагласности са урбанистичким планом. Уколико она процени да се димензије и изглед објекта такви да не ремете услове из урбанистичког плана, односно да је објекат одговарати унапређењу насеља у естетском и функционалном погледу она издаје дозволу за градњу, и тек након тога објекат се може градити.

Грађење објеката без грађевинске дозволе или мимо добијене дозволе назива се дивља градња, тако где она постоји и где је уопште могућа, јер грађевински објекат није ништа невидљиво, неизмерљиво, или тајанствено, нити се икако може сакрити. 

Најсличнија урбанистичком плану јесте мапа града, с тим што  урбанистички план садржи сваки и најситнији детаљ, односно објекат.

GUP