Техника и технологија за 5. разред: All participants

Filters

Topic 9

Assignment Assignment vežba 3 - Paint

Assignment Assignment Vežba 2

Assignment Assignment Vežba 2

Topic 10

Folder Folder Paint

Assignment Assignment vežba 3 - Paint

Glossary Glossary Rečnik

Topic 11

Assignment Assignment vežba 1

Quiz Quiz Završni test