Mašine jednosmerne struje

motor jednosmerne struje

Osnovni elementi mašine su miruju ći deo (stator) i obrtni deo (rotor). Između mirujućeg i obrtnog dela nalazi se me đugvožđe (vazdušni procep, zazor). Magnetsko kolo ima rotacionu simetriju. Stator je na činjen od jarma u obliku šupljeg valjka od masivnog gvožđa, na čijoj su unutrašnjoj periferiji pričvršćena 2p istaknuta pola složenih od feromagnetskih limova. Na polovima statora je smešten koncentrisan pobudni namotaj (induktor), povezan izme đu polova na određeni način i izveden na dva priključna kraja.Rotor je cilindri čnog oblika i sastavljen od tankih feromagnetskih limova i ravnomerno je ožljebljen po svom obimu. Paket limova rotora čvrsto je spojen sa vratilom mašine. Namotaj na rotoru (indukt, armatura) je raspodeljen, smešten u žlebovima i zatvoren sam sa sobom. Komutator (kolektor) je sastavljen od bakarnih segmenata (kriški) koji su izolovani me đusobno i u odnosu na masu. Postavljen je sa jedne strane rotora i obrće se zajedno sa njim. Na površinu komutatora naleže izvestan broj dirki (četkica), koje su smeštene na simetrali među polovima, u "neutralnoj zoni" i nepomične (mehanički učvršćene za stator), spojene na dva priključna kraja na statoru. Segmenti komutatora su u električnoj vezi sa namotajem indukta, svaki segment indukta spojen je sa istim tolikim brojem ta čaka namotaja indukta.

Poslednja izmena: Saturday, 17. March 2012., 13:13