T E H N I Č K O  I I N F O R M A T I Č K O  O B R A Z O V A NJ E - 5 razredCiljevi

Cilj nastave tehničkog obrazovanja je da doprinosi formiranju stvaralačke ličnosti učenika, njihovom sticanju osnovnih tehničko-tehnoloških znanja, umeća i veština i osposobnjavanju za njihovu primenu u učenju, radu i svakodnevnom životu, da doprinosi razvijanju interesovanja i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo i pronalazaštvo, sticanju radnih navika, upoznavanju ekonomskih, socijalnih, tehničko-tehnoloških, ekoloških aspekata rada i proizvodnje i njihovog uticaja na razvoj društva.

Zadaci

Zadaci nastave tehničkog obrazovanja su:

-da doprinosi razumevanju zakonitosti prirodnih i tehničkih nauka,

-da doprinosi primeni nauke u tehnici, tehnologiji i drugim oblicima društveno korisnog rada,

-da pomaže razvoju stvaralačkog i kritičkog mišnjenja,

-da pomaže razvoju opštih tehničkih sklonosti i sposobnosti

-da pomaže savladavanju osnovnih principa rukovanja različitim sredstvima rada, objektima tehničkog i upravnjanja tehnološkim procesima,

-da razvija preciznost u radu, upornost i istrajnost prilikom rešavanja zadataka,

-da stekne radne navike i osposobe se za međusobnu saradu i timski rad,

-da se osposobe za pravilnu primenu odgovarajućih mera zaštite na radu i stiču znanja o potrebi zaštite radne i životne sredine,

-da pomaže izboru struke i zanimanja,Operativni zadaci

Učenici treba da se upoznaju sa:

-programom tehničkog obrazovanja,

-organizacijom rada u kabinetu TO, i merama zaštite,

-doprinosi razumevau zakonitosti prirodnih i tehničkih nauka,

-da doprinosi primeni nauke u tehnici, tehnologiji i drugim oblicima društveno korisnog rada,

-da pomaže razvoju stvaralačkog i kritičkog mišnjenja,

-da pomaže razvoju opštih tehničkih sklonosti i sposobnosti

-da pomaže savladavanju osnovnih principa rukovanja različitim sredstvima rada, objektima tehničkog i upravnjanja tehnološkim procesima,

-da razvija preciznost u radu, upornost i istrajnost prilikom rešavanja zadataka,

-da stekne radne navike i osposobe se za međusobnu saradnju i timski rad,

-da se osposobe za pravilnu primenu odgovarajućih mera zaštite na radu i stiču znanja o potrebi zaštite radne i životne sredine,

-da pomaže izboru struke i zanimanja,

-četiri osnovna vida saobraćaja: drumskim, železničkim, vodenim i vazdušnim,

-načinima regulisannja drumskog saobraćaja,

-putem od ideje do realizacije,

-upoznaju elemente tehničkog crtanja,

-da nauče prikazivati svoje ideje pomoću skice,

-da nauče kako se vrši izbor materijala za realizaciju svoje ideje, redosled operacija i alata pri oblikovanju materijala,

-osnovnom konfiguracijom računara i nauče povezati osnovne elemente konfiguracije računara,

-da nauče uključiti računar u rad i funkciju tastature, upoznaju neke mogućnosti upotrebe računara sa gotovim programima,

-realizuju svoju ideju uz primenu konstrukcionog kompleta i gotovih elemenata,

-vrste i karakteristična svojstva lako obradivih materijala, drvo, karton, koža, plastične mase,

-osnovne principe mehaničke obrade materijala,

-upoznaju mogućnosti korištenja energije sunca, vetra i voda,

-da se navikavaju na štednju energije.


Last modified: Wednesday, 10 April 2013, 9:00 PM