Prva lekcija

СТАТИЧКИ НЕОДРЕЂЕНЕ ЛИНИЈСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
(уводна разматрања)
Гредни носачи са једним распоном и допуштеним подужним померањем
а) замишљено уклањање једног ослонца
Ако се уклони десни, подужно помични ослонац, и тиме допусти попречно (у
овом случају вертикално) померање, посматрани статички неодређени носач се
своди на обичну статички одређену конзолу.
На месту уклоњене везе (ослонца који спречава вертикално померање) мора се
додати одговарајућа попречна сила (отпор ослонца) која на том месту постоји и
тиме се, за сувишну непознату величину усваја сила FB = S1.
Допунски услов у том случају је да је попречно померање нападне тачке
(вертикално померање) силе S1 једнако нули, односно да је угиб на крају
конзоле једнак нули: fB = о.

Poslednja izmena: Saturday, 3. March 2012., 14:06