Циљеви учења ензимологије

Циљеви и исходи учења по модулима

 

Образовни профил:

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

Разред:

трећи

Предмет:

ЕНЗИМОЛОГИЈА

Просветни гласник:

Просветни гласник број 6 Београд, 4. јул 2012.

Циљеви наставе предмета:

- Стицање знања о ензимима и њиховиј улози у прехрамбеној индустрији

- Стицање знања о биохемијским процесима у сировинама и готовим производима при  производњи прехрамбених производа и   њиховом кварењу

Годишњи фонд часова:

Теоријска настава: 34 часа

Недељни фонд часова:

Теоријска настава: 1 час

Начин остваривања програма предмета:

Настава се изводи у учионици

Садржај

Циљеви учења за предмет или исход

Начин остваривања садржаја програма

(облици и методе рада)

Активност ученика

 

 

Корелација

 

Стандарди

Ензими

-да ученик дефинише и објасни улогу ензима, њихову структуру, порекло и механизам деловања,

-објасни утицај различитих фактора на активност ензима, -објасни кофакторе ензимске активно-сти, дефинише коен-зиме,

-класификује ензиме према типу бихемијске реакције

ОБЛИЦИ РАДА:

фронтални,

групни

рад у пару

индивидуални

 

МЕТОДЕ РАДА:

показивање

разговор

 

- учествује у раду, индивидуално и у групи

- запажа и повезује појмове

- повезује теоријска и практична знања из других предмета у току стицања нових знања из предмета кроз примере

- израђују постере са поделом ензима и њиховим особинама,

 

ХЕМИЈА:

- Амино киселине и протеини

- Витамини, алкалоиди и антибиотици

- Органске киселине

ИСХРАНА ЉУДИ:

- Хранљиве материје

 

Биохемијски процеси у намирницама

-да ученик дефинише биохе-мијске процесе и  разликује  процесе разлагања угљених хидрата, протеина и липида и њихове специфичности,

 - да објасни врсте ферментација

- да објасни процес разлагања протеина и  липида,

- да разликује биохемијске процесе кварења намирница

ОБЛИЦИ РАДА:

фронтални,

групни

рад у пару

индивидуални

 

МЕТОДЕ РАДА:

показивање

разговор

 

- учествује у раду, индивидуално и у групи

- запажа, усваја и повезује нова знања у целину

- повезује теоријска и практична знања из других области у току стицања нових знања из предмета

-израђују шеме биохемијских процеса разлагања угљених хидрата, масти, протеина  

 

ХЕМИЈА

 

- Угљени хидрати

 

- Липиди

 

- Аминокиселине и протеини

 

- Органске киселине

 

- Алдехиди и кетони

 

 

ИСХРАНА ЉУДИ:

-  Животне намирнице

 

Odvojene grupe: Svi učesnici

(Još nema tema za diskusiju na ovom forumu)