Vežba 2


Vrste karata

Prema razmeri karte se dele na karte krupne,
srednje i sitne razmere. Karte krupne razmere (do uključivo 1:100000) dobijaju se
neposredno reprodukcijom originalnih terenskih snimaka. Karte srednje razmere (od
1:100000 do 1:500000) izrađuju se iz karata krupne razmere. Karte sitne razmere
(od 1:500000 i dalje) izrađuju se iz karata srednje razmere.

Prema sadržaju i svrsi karte se dele na: geografske
karte, na kojima su prikazani veći ili manji delovi nekog područja Zemlje; geološke
karte, prikazuju geološke formacije na Zemljinoj površini i ispod nje, a izrađuju
se na temelju postojećih geografskih karata unošenjem stratigrafskih i petrografskih
podataka; pomorske karte konstruisane su specijalno za pomorski saobraćaj; sadrže
sve elemente za navigaciju, reljef morskog dna (dubine), položaje hridina i podvodnih
grebena, morsku obalu i objekte na obali koji su važni za navigaciju. Topografske
karte prikazuju u određenoj razmeri deo Zemljine površine u položajnom i visinskom
smislu; na orografskim kartama prikazane su planine nekog kraja ili čitave države;
hidrografske (hidrološke) karte prikazuju vode nekog kraja, a etnografske prebivalište
i rasprostiranje nacionalnosti nekog kraja. Prema svrsi, karte mogu biti još: istorijske,
statističke, turističke, saobraćajne (automobilske), meteorološke i druge.

Od poslednje četvrtine 20. veka, nezamenljiv
alat kartografa je računar. Većina kartografa sada koristi različite računarske
grafičke programe za stvaranje novih karata. Interaktivne, računarski obrađene karte
komercijalno su dostupne i dopuštaju korisnicima zumiranje (odnosno da povećaju ili smanje razmeru), ponekad zamenjujući
jednu kartu s drugom različite razmere sa središtem gde je moguće u istoj tački.
Satelitski navigacijski sistemi u automobilu su računarski obrađene karte s planiranom
rutom i informacionim uređajima, koje osmatraju položaj korisnika putem satelita.

Sa gledišta korisnika računara, zumiranje:

  • zamenjuje kartu drugom detaljnijom;
  • povećava istu kartu bez povećanja piksela,
    dakle pokazuje više detalja;
  • povećava istu kartu s povećanjem piksela
    bez dodatnih prikazanih detalja, ali zavisno o kvalitetu nečijeg pogleda moguće
    je videti više detalja.

 

1. Dati tekst oblikujte prema sledećim zadacima: 

2. Oblikujte fontove na sledeći način:

Naslov treba da bude:

Font:  Arrial Narrow

Veličina: 18

Boja: Crvena

Efekti: Shadow i All caps

3. Oblikujte pasus naslova na sledeći način:

Poravnanje: Centrirano

Rastojanje pre prethodnog pasusa (Spacing Before):12

Rastojanje do sledećeg pasusa (Spacing After): 16

4. Oblikujte font teksta u prvom pasusu posle naslova na
sledeći način

Font:  Arrial

Veličina: 12

Boja: Blue

Efekti: -

5. Oblikujte tekst prvog pasusa posle naslova na sledeći
način

Poravnanje: Poravnato sa leve i desne strane (Justified)

Uvlaka levo: 2 cm

Uvlaka desno: 3 cm

Rastojanje pre prethodnog pasusa (Spacing Before):6

Rastojanje do sledećeg pasusa (Spacing After): 12

Rastojanje u okviru pasusa: dva reda teksta (Double)