Integrisane marketinške komunikacije (integrative marketing communications, IMC), pružaju odgovor na pitanje koji su to najefikasniji promotivni alati koje marketinški stručnjaci koriste kako bi određeni proizvod ili uslugu približili kranjem kupcu u procesu stvarnja veće vrednosti brenda i zadovoljenja poptreba kupaca. Zašto se određeni marketinški alati zamenjuju novim, kada se to radi i koji su krajnji ishodi, važno je pitanje na koje u okviru ovog predmeta nudimo odgovore. Svaki promotivni alat poseduje svoje „jedinstvene karakteristike i troškove“. Marketinški stručnjaci svoju stručnost potvrđuju mudrim odabirom promotivnog miksa koji bi trebalo da rezultira ostvarenjem postavljenih ciljeva. Iznošenjem najvažnijih teorijskih aspekata i istovremenim prikazom i obradom niza slučajeva iz prakse, studenti će u interaktivnim predavanjima koja su organizovana u 15 lekcija i to kroz 2 časa predavanja i 2 časa vežbi, biti upoznati sa razlozima zbog kojih je integrisani marketinški pristup u savremenom poslovanju i sve zahtevnijoj tržišnoj utakmici važan i nezaobilazan faktor svake uspešne kompanije ili organizacijei. Studenti će steći znanje, razumeti i ovladati ključnim pojmovima integrisanih marketinških komunikacija koji su od suštinske važnosti za uspešno komuniciranje svih učesnika u procesu, razumeće i moći će da opišu savremeni model integrisane korporativne komunikacije, njegovu praktičnu primenu, razumeće šta utiče na vrednost Brenda. U okviru predmeta posebna pažnja posvećena je content marketingu kao modrenom segmentu integrisanih marketinških komunikacija organizacije/kompanije na internetu, pre svega na društvenim mrežama koje su u izuzetnoj ekspanziji. Kompletan pristup i ceo predmet osmišljeni su tako da se naši student obuče i budu spremni da na osnovu stečenih znanja, preduzmu korake u praksi kao budući uspešni marketing i biznis menadžeri.

Modni marketing se bavi modnom industrijom, tekstilnom idustrijom, komunikacijama, tržištem mode, potrošačima i svim drugim kategorijama koje određuju tržište mode i modnu industriju u celini kroz primenu marketinških principa. Poznavanje i primena marketinških principa  važni su u svakoj privrednoj delatnosti, ali u domenu modne industrije, presudni su za otvaranje mogućnosti i puta ka sigurnom uspehu i izbegavanje neuspeha. Domaća, a pogotovo svetska iskustva modnih kompanija i brendova potvrđuju činjenicu da je marketing tesno povezan sa kreacijama i njihovim tržišnim plasmanom što praktično upućuje na zaključak da marketing u modnoj industriji, ili modni marketing  finalno objedinjuje ceo proces – od stvaranja proizvoda odnosno kreatora, preko potrošača/kupca i konačno stvaranja profita.