Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja

Počeci regulisanja saobraćaja
datiraju iz vremena rimskog cara Pompeja, koji je još u 
6. veku pre n.e, regulisao saobraćaj kočija i pešaka.

 

Godine 1904. u Engleskoj se pojavljuje sistem
saobraćajnih znakova oblika kruga, trougla i četv
orougla,
ali uglavnom
satekstualnim
porukama. Taj sistem nije prihvaćen u Evropi.

 

Prvi saobraćajni znakovi
nalik na današnje pojavili su se 1907
u Nemačkoj.

 

Saobraćajna pravila su
pravila koja određuju kako će se svi učesnici  saobraćaja  ponašati u saobraćaju, ko u odnosu na koga ima
prednost.

 

Pravilno i bezbedno odvijanje
saobraćaja omogućava svakako verikalna, horizontalna i svetlosna signalizacija.

 

Saobraćajne znakove smo podelili na:

 

 1.Znakove obaveštenja,

 2.Znakove izričitih
naredbi i obaveze

 3. Znakove opasnosti.


bezbednost u saobraćaju

Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 5. разред
Knjiga: Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Saturday, 2. December 2023., 09:40

Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja

Počeci regulisanja saobraćaja datiraju iz vremena rimskog cara Pompeja, koji je još u 6. veku pre n.e, regulisao saobraćaj kočija i pešaka.

Godine 1904. u Engleskoj se pojavljuje sistem saobraćajnih znakova oblika kruga, trougla i četvorougla, ali uglavnom sa tekstualnim porukama. Taj sistem nije prihvaćen u Evropi.

 Prvi saobraćajni znakovi nalik na današnje pojavili su se 1907u Nemačkoj.

 Saobraćajna pravila su pravila koja određuju kako će se svi učesnici  saobraćaja  ponašati u saobraćaju, ko u odnosu na koga ima prednost.

 Pravilno i bezbedno odvijanje saobraćaja omogućava svakako verikalna, horizontalna i svetlosna signalizacija.

 Saobraćajne znakove smo podelili na:

 1.Znakove obaveštenja,

 2.Znakove izričitih naredbi i obaveze

 3. Znakove opasnosti.

bebednost u saobraćaju

Znakovi opasnosti

Znakovi opasnosti su znakovi trouglastog oblika, sa jednim uglom okrenutim ka gore, imaju crveni rub na beloj su podlozi, a odgovarajući simbol je crne boje.

Znakovi opasnosti imaju zadatak da upozore učesnike u saobraćaju na opasnost, koja im preti na određenom delu puta.

Postavljaju se pre opasnog mesta, obično na udaljenosti većoj od 150 metara, mada u naselju ta udaljenost može biti i manja. Postoje i izuzeci od ovog pravila, kao što je znak "Andrejin krst", zatim "Radovi na putu", koji se postavlja neposredno ispred mesta radova i znak "Saobraćaj u oba smera", koji se postavlja na samom mestu odakle počinje saobraćaj u oba smera.

Znakovi opasnosti

Znakovi izričitih naredbi i obaveze

Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane, ograničenja i obaveze.

Mogu se podeliti u dve grupe :

  1. znakovi zabrane i ograničenja
  2. znakovi obaveze

Ovi znakovi imaju oblik kruga, osim znakova "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza" i "obavezno zaustavljanje".

Osnovna boja znakova ograničenja i zabrane je bela sa crvenim obodom, a simboli i natpisi su crne boje.

znaci zabrane i ograničenja

Osnovna boja znakova obaveze je plava, a simboli i natpisi su bele boje.

znaci obaveze

znakovi zabrane i ograničenja

Znakovi obaveze

Znakovi obaveštenja

Znakovi obaveštenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja prolaze i udaljenosti od tih mesta. Takođe, daju informacije o prestanku važenja znakova izričitih naredbi kao i druga korisna obaveštenja.

Ovi znakovi imaju oblik kvadrata, pravougaonika ili kruga. Izutetak je strelasti putokaz.

Osnovna boja znakova obaveštenja je žuta sa simbolima i natpisima crne boje, plava ili zelena sa simbolima i natpisima bele boje odnosno bela sa simbolima i natpisima crne boje.

Znakovi obaveštenja

znakovi obaveštenja

Znakovi saobraćajca u raskrsnici

Učesnici u saobraćaju na putevima moraju da postupaju po znacima koje im daju saobraćajni policajci kad regulišu saobraćaj. Oni te znakove mogu davati rukama, položajem tela, tablicom za kontrolu i regulisanje saobraćaja („stop tablica“), posebnim uređajima za emitovanje zvučnih odnosno svetlosnih znakova.

stop za svedesna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve vozače, osim za one vozače čija se vozila, u času kad policajac podigne ruku, ne mogu na bezbedan način zaustaviti (kao žuto svetlo na semaforu), a za pešake – znači zabranu da prelaze kolovoz. Koristi se samo na raskrsnici.

saobraćajac znak stop

desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema napred – znači obavezno zaustavljanje za sve vozače prema kojima je okrenut dlan i prsa policajca. Prilikom davanja ovog znaka, policajac može dodatnim znakom rukom pokazati određenom vozaču gde da pomeri i zaustavi svoje vozilo radi bezbedne kontrole. Koristi se van raskrsnice.

zabrana prolaza zadesna ruka horizontalno predručena sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve učesnike u saobraćaju čiji smer kretanja seče smer predručene ruke.

znak usporilagano mahanje horizontalno odručenom rukom gore-dole, sa dlanom otvorene šake okrenutim na dole – znači da vozač u čijem smeru se daje taj znak treba da smanji brzinu kretanja vozila.

zaustavi vozilohorizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake usmerenim prema određenom vozilu – znači da je vozač tog vozila obavezan da zaustavi vozilo.

zabrana- slobodan prolaz

telo u normalnom stojećem stavu ili telo u istom stavu sa rukama horizontalno odručenim – znači da vozači koji vozilima dolaze iz pravca u kome su okrenuta leđa, odnosno prsa policajca, moraju zaustaviti svoja vozila, a da vozači koji vozilima dolaze sa njegovih bočnih strana imaju pravo prolaza.