Štampaj knjiguŠtampaj knjigu

Grafičke komunikacije

Modelovanje od ideje do realizacije

Radi
lakšeg međusobnog sporazumevanja u tehnici i proizvodnji  ljudi grafički komuniciraju tj. služe se
tehničkom dokumentacijom.
Ona
se sastoji od različitih vrsta tehničkih crteža , skica, šema i sličnih
dokumenata.

U procesu stvaranja nekog predmeta prvo
se rađa ideja koja se u tehnici obično saopštava skicom.

 Onda sledi izrada tehničkog crteža, a onda izrada
predmeta.

ideja

Skica je crtež nacrtan slobodnom rukom, bez pribora.

skica

Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 5. разред
Knjiga: Grafičke komunikacije
Štampao/la: Korisnik u ulozi gosta
Datum: Saturday, 2. July 2022., 08:02

Tehničko crtanje kao osnov grafičke komunikacije

Na putu od ideje do realizacije dolazimo do tehničkog crteža.Tehničkih ctreža ima više vrsta. Postoje radionički i sklopni crteži. 

Radionički crteži su crteži na kojem je prikazan samo jedan deo, sa svim podacima potrebnim za izradu predmeta.
Sklopni crtež prikazuje celinu sastavljenu od dva ili više delova.

sklopni crtež

Osnovni pribor za tehničko crtanje
Za izradu tehničkih crteža potrebno je da imate odgovarajući pribor.U taj pribor spadaju: grafitna olovka, gumica, dva trougla, šestar, uglomer i drugo.
Grafitne olovke mogu biti mekše i tvrđe.
Meke olovke imaju oznake B, 2B, 3B..., a tvrde olovke imaju oznake H, 2H, 3H...
pribor za tehničko crtanjeVrste linija i formati papira za tehničke crteže. Prostorno prikazivanje predmeta


Preglednost, razumljivost i jasnost tehničkih crteža postiže se upotrebom linija različitih debljina.

Puna debela linija služi za prikazivanje vidljivih ivica, odnosno kontura predmeta.

Pune tanke linije se koriste za kotranje i šrafiranje.

Isprekidane linije se koriste za označavanje nevidljivih ivica predmeta.

Tanka crta-tačka-crta koristi se kao linija simetrije.

Debela crta-tačka-crta koristi se za označavanje mesta preseka ili skraćenja.

Slobodoručne linije služe za izradu skice.

vrste linija

Standardom je propisana veličina papira na kome se crtaju tehnički crteži. Veličine tih papira nazivaju se formati.U tehnici se koriste "A" formati. Osnovni format je A0, čije su dimenzije 841*1189=1m2. Ostali formati se dobijaju polovljenjem što se vidi na sledećoj slici.

formati

Prostorno prikazivanje predmeta

Za prikazivanje predmeta tehničkim crtanjem koristi se više načina, a najpoznatiji su: koso i normalno ( ortogonalno) projektovanje.

Kosim projektovanjem predmet se prikazuje prostorno, pri čemu se vide sve tri dimenzije tela, a bočne strane se crtaju pod uglom od 450 ili 600.

kosa projekcija

Za prostorno prikazivanje pored kose projekcije postoje još i dimetrija i izometrija.

Ortogonalna projekcija je projekcija kod koje se predmet prikazuje u jednoj ili više projekcija, što zavisi od složenosti predmeta.

ortogonalna projekcija

Tehničko pismo. Razmera. Označavanje mera na tehničkom crtežu

Reči, brojevi i slične oznake na tehničkim crtežima ispisuju se tehničkim pismom u skladu sa određenim standardima koji propisuju njihov izgled, veličinu, razmak, odnos između velikih i malih slova i sl.
Tehnička slova mogu biti uspravna (pod uglom 900) i kosa (pod uglom od 750), ćirilična i latinična.

tehničko pismo

Razmera

Odnos istih dimenzija predmeta na crtežu i u prirodi naziva se razmera ili merilo.
Razmera može biti normalna, uvećana, smanjena.
Razmere za smanjenje su 1:2, 1:5 itd. za uvećanje 2:1, 5:1 itd. normalna razmera je 1:1. Prvi broj se uvek odnosi na crtež, a drugi na predmet.

Bez obzira na to u kojoj se razmeri predmet prikazuje upisuje se stvarna vrednost pojedinih veličina.


razmera

Kotiranje

Postupak označavanja mera na crtežu naziva se dimenzionisanje ili kotiranje.

Kotni elementi su kotna linija, pomoćna kotna linija, kotni broj i kotna strelica.

 Kotna linija i pomoćna kotna linija se pišu tankim punim linijama.

 Kotni broj se piše uviek na sredini i iznad kotne linije.

 Kotne linije uvek završavaju strelicama, crticama ili tačkama.

 Sve kote se  pišu u milimetrima i jedinica mere se ne upisuje pored broja.

kotni elementi

ispisivanje kotnih brojeva

sl.1 Način ispisivanja kotnih brojeva