Štampaj ovo poglavljeŠtampaj ovo poglavlje

Saobraćaj: vrste, struktura, funkcija

Drumski saobraćaj

Drumski saobraćaj je saobraćaj koji se odvija na putevima . Učesnici u drumskom saobraćaju se mogu kretati pešice, jašući životinje i uz pomoć raznih vozila. Drumski saobraćaj je regulisan saobraćajnim propisima koje moraju poštovati svi učesnici u saobraćaju.

Drumski saobraćaj spada u najstarije načine zadovoljavanja potreba u prevozu. Utabana staza, račvasta grana koju je vukao praistorijski čovek i tovarna životinja su prva saobraćajna sredstva i saobraćajnice. Teret je postajao veći pa je ideja o točku brzo zaživela u praksi. Oko 3250. godine p.n.e. u Mesopotamiji počinju upotrebu točka na kolicima.
Zaprežno drumsko vozilo i jahaća tovarna životinja bili su dugi niz vekova sve do današnjih dana vladajuće prevozno sredstvo.

Ljudi su u početku gradili saobraćajna sredstva prilagođena prirodnim putevima, a kasnije pronalskom motora sa unutrašnjim sagorevanjem, i motorna saobraćajna sredstva.Uporedo sa razvojem saobraćajnih sredstava ljudi su počeli graditi i moderne puteve za njh.

Drumski saobraćaj je deo suvozemnog saobraćaja, a odvija se po površinama koje su pokrivene različitim materijalima kao što su kamen, beton i asfalt.Takve površine se nazivaju drumovi ili putevi, pa se prema tome i ovaj saobraćajni sistem naziva sistem drumskog saobraćaja.

Put kojim se kreću automobili, motori, autobusi, traktori, bicikli... naziva se kolovoz.Deo kolovoza koji služi za kretanje samo u jednom pravcu naziva se kolovozna traka.Deo kolovoza za saobraćaj jednog reda vozila je saobraćajna traka.Pešaci se kreću prostorom koji je za to predviđen i na kome su oni bezbedni, a zove se trotoar.

savremena saobraćajnica

Nekada se putovalo ovako...

putovanje nekada

... danas ovako...

automobil

...a u budućnosti? Možda ovako.

automobil budućnosti