Štampaj ovo poglavljeŠtampaj ovo poglavlje

Vezivni materijali, materijali za oblaganje, izolaciju i instalacioni materijali

1. Vezivni materijali

Vezivni materijali se dobijaju pečenjem određenih vrsta stena, pri čemu nastaju hemijske promene u strukturi materijala. U kontaktu sa vodom očvrsnu vezujući materijale kao što su šljunak, pesak, opekai dr. U ovu grupu spadaju: kreč, cement i  gips.

Kreč je najstariji vezivni materijal. Dobija pečenjem kamena krečnjaka na temperaturi od 1000 °C do 1200 °C. Tako dobijeni kreč se naziva živi kreč. Živi kreč se „gasi” dodavanjem vode uz stalno mešanje. Kada se pomeša sa peskom i vodom dobije se malter. Kreč pomešan sa vodom koristi se za krečenje zidova zgrade.

Cement je osnovni vezivni materijal u savremenom građevinarstvu. Dobija se od dve komponente: gline i krečnjaka (laporac) koji se peku u rotacionim pećima na temperaturi od oko 1400 °c. Posle pečenja ohlađena masa se melje u fini prah i pakuje u papirne džakove od 50 kg.

Gips je takođe vezivni građevinski materijal. Dobija se pečenjem gipsanog kamena (sadre) na temperaturi od oko 180 °C. Posle pečenja se melje u fini prah i pakuje u vodootpornu ambalažu.