Kurs planira da učenik ovlada osnovnim pojmovima i osnovnim zakonitostima koji važe u ovoj oblasti!